28 خرداد 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه عددی تاثیر استفاده از فوم فلزی بر عملکرد تقطیر غشایی تماس مستقیم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تقطیر غشایی، فوم فلزی، تخلخل، تعداد حفرات در اینچ، دینامیک سیالات محاسباتی
پژوهشگران محسن صمیمی (نفر اول)، مسلم ابروفراخ (نفر دوم)، حمید مقدم (نفر سوم)

چکیده

هدف از این مطالعه عددی بررسی تاثیر استفاده از فوم فلزی در تقطیر غشایی تماس مستقیم، به منظور افزایش میزان تولید آب شیرین، با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی است. اعتبارسنجی مدل با استفاده از مقایسه نتایج با دادههای تجربی نشان دهنده توافق مناسب بین آنها بود. نتایج این مطالعه نشان دهنده افزایش عملکرد بیش از 200 % در میزان تولید آب شیرین با گنجاندن فوم فلزی در کانال جریان آب شور گرم بود. همچنین تاثیر خصوصیات فوم فلزی از قبیل تخلخل و تعداد حفرات در اینچ بر عملکرد تقطیر غشایی بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که این دو پارامتر تاثیر معنیداری بر میزان آب شیرین تولید شده ندارند. بنابراین طیف وسیعی از فومهای فلزی با مشخصات گوناگون با هدف بهبود علمکرد در سامانههای تقطیر غشایی قابلیت استفاده دارند.