28 خرداد 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شرایط بهینۀ حذف بیولوژیکی آمونیاک از پساب شرکت پتروشیمی کرمانشاه با استفاده از lemna gibba
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
حذف آمونیاک، Lemna gibba، پساب پتروشیمی
پژوهشگران محسن شهریاری مقدم (همکار)، محسن صمیمی (مجری)

چکیده

غلظت بالای ترکیبات نیتروژنی از قبیل آمونیاک در صنایع پتروشیمی (مانند واحد های تولید اوره- آمونیاک) از آلاینده های مهم محیط زیست بوده و نیاز به توسعه روش های کار آمد و ارزان برای پالایش آنها وجود دارد. تصفیه بیولوژیک آلاینده های مختلف جایگزینی کم هزینه و زیست سازگار برای سامانه-های فیزیکوشیمیاییِ فعلی میباشد. استفاده از گیاهان آبزی به منظور جذب آلاینده های مغذی روشی موثر بوده و امکان استفاده مجدد از زیست تودۀ تولید شده نیز وجود دارد. در مطالعۀ حاضر شرایط بهینۀ عملیاتی در حذف زیستی آمونیاک از پساب واحد اوره-آمونیاک شرکت پتروشیمی کرمانشاه با استفاده از گیاه عدسک آبی گونۀ Lemna gibba بررسی شده است. تاثیر متغیرهای اصلی عملیاتی بر شرایط بهینۀ حذف آمونیاک مورد بررسی قرار گرفته و بهینه سازی عددی مدل برای رسیدن به بیشترین مقدار حذف آمونیاک از پساب انجام گردیده است.