05 تیر 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین شرایط بهینه پیش کشتار کپور معمولی با استفاده از شاخص TBA و روش سطح پاسخ (RSM)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کپور معمولی، کشتار، قطع غذا، مدل باکس- بنکن
پژوهشگران غلامرضا بختیاری (نفر اول)، ابراهیم علیزاده (نفر دوم)، محسن شهریاری مقدم (نفر سوم)، محسن صمیمی (نفر چهارم)

چکیده

کیفیت گوشت ماهی تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله روش کشتار و همچنین شرایط پرورش قبل از کشتار می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر شاخص های زمان قطع غذا (Xt)، تراکم (Xn) و وزن ماهی به عنوان عوامل تاثیر گذار قبل از کشتار بر میزان TBA فیله کپور معمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از روش سطح پاسخ و مدل باکس- بنکن و بهینه سازی عددی مدل برای رسیدن به کمترین میزان TBA بوده است. ماهی کپور معمولی پس از سازگاری تحت تیمارهای قطع غذا، تراکم و وزن پس از 1، 4 و 7 روز برداشت و به روش خفه شدن خارج از آب کشتار و فیله گردید. نتایج نشان داد که کمترین میزانTBA بر پایه مدل درجه دوم در شرایط آزمایشی با سطح پایین (Xn) (4 عدد)، سطح پایین (Xw) (500 گرم) و سطح بالای (Xt) (7 روز قطع غذا) بود. میزان TBA در شرایط پیشنهادی با مدل 6842/0 (میلی گرم مالون دی آلدئید در کیلوگرم گوشت ماهی) تعیین گردید که پس از انجام تست اعتبارسنجی عملی در شرایط بهینه برابر 701/0 اندازه گیری گردید. این تفاوت و خطای ناچیز میزان TBA بین مدل و شرایط عملی نشان از صحت و اعتبار مدل پیشنهادی و نتایج بدست آمده دارد. لذا، نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از روش سطح پاسخ برای بهینه سازی شرایط پیش از کشتار کپور معمولی مناسب بوده است و نیز مدل درجه دوم می تواند برای پیش بینی متغیر پاسخ در شرایط پیش کشتار متفاوت استفاده گردد.