31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل غیرمتمرکز در شبکه های هوشمند جهت مدیریت سمت تقاضا
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شبکه هوشمند، کنترل غیر متمرکز، مدیریت سمت تقاضا.
پژوهشگران فاطمه افسری (دانشجو)، مهدی احمدی جیردهی (استاد راهنمای اول)

چکیده

با توجه به اشتیاق روز افزون به استفاده از ریز شبکهها، ارزیابی و مدیریت شبکههای توزیع در حضور ریزشبکههای هوشمند، هم به لحاظ فنی و هم اقتصادی، و اجرای آنها بصورت همزمان از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع، میتوان گفت در آینده نه چندان دور، ریز شبکههای هوشمند به عنوان کالبد اصلی یک سیستم قدرت بیشتر سرمایه شبکه برق را به خود اختصاص میدهند. لذا میتوان دریافت که ریز شبکهها نقش بسیار ارزندهای را در اقتصاد هر کشور بازی خواهند کرد. در این راستا مدیریت سمت تقاضا، یکی از روشهای مفید برای استفادهی بهینه از شبکههای هوشمند است و برنامهی پاسخگویی به بار هم از مهمترین برنامههای مدیریت سمت تقاضا به شمار میرود که قابلیت منافع مصرفکنندگان انرژی، بهرهبردار سیستم و حتی شبکههای توزیع برق را دارد. هوشمندسازی شبکههای برق با زیرساختهای مخابراتی مدرن، سبب افزایش مشارکت مصرفکنندگان در مدیریت سمت تقاضا شده است. در واقع کنترل غیرمتمرکز سبب مشارکت واحدهای تولید پراکنده با یکدیگر و تامین بارهای مصرفی که در مجاورت آنها قرار دارند، میشود. در روش غیرمتمرکز، توجه به قابلیت کنترلپذیر بودن و یا عدم آن، امری ضروری میباشد. از این رو در این پایاننامه به بررسی مدیریت سمت تقاضا در شبکههای هوشمند از طریق کنترل غیرمتمرکز پرداخته خواهد شد.