03 مرداد 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق- قدرت ، دانشگاه تبریز ، ایران (1387 - 1392)
  عنوان رساله: تخمین حالت بهینه جهت تشخیص، شناسایی و اصلاح همزمان خطاهای اندازه گیری و پارامتری
 • فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت ، دانشگاه تبریز ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: تخمین حالت سیستمهای قدرت شامل ادوات FACTS
 • لیسانس مهندسی برق- قدرت ، دانشگاه تبریز ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: جایابی بهینه خازن های موازی جهت کاهش تلفات اهمی در سیستم های توزیع توسط دو روش GA و Sensitive Node در شرایط بار متغیر
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Gholamreza Abdi, Mehdi Ahmadi Jirdehi, Hasan Mehrjerdi (2024) Optimal coordination of overcurrent relays in microgrids using meta-heuristic algorithms NSGA-II and harmony search Sustainable Computing-Informatics & Systems: 43; 101020-...
2
Masood Aryan Tabar, Mehdi Ahmadi Jirdehi, mohammad shater abadi (2024) Impact of bi-facial PV panels’ presence as the novel option on the energy management and scheduling of the interconnected grids: Comprehensive outlook Journal of Building Engineering: 90; 109495-...
3
Reza Hemmati, sajad mahdai kian, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2024) Business plan together with techno-economic analysis for emerging cloud energy storage systems from the standpoint of the investor and consumers journal of energy storage: 83; 110624
4
Fatemeh Afsari, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2024) Smart grid optimization considering decentralized power distribution and demand side management IET Generation Transmission & Distribution: 18; 1663-1671
5
6
mohammad shater abadi, Hasan Mehrjerdi, Nima Amiri, Mehdi Ahmadi Jirdehi, Atif Iqbal (2023) Green roof positive impact on changing a Plus-ZEB to drastic Plus-ZEB: The multi-objective energy planning and audit in real condition outlook ENERGY AND BUILDINGS: 287; 112983-...
7
mohammad shater abadi, Hasan Mehrjerdi, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2023) How INVELOX can affect the perspective of renewable energy exploitation: Demand response and multilateral structure planning outlook Sustainable Cities and Society: 91; 104421-...
8
9
10
mohammad shater abadi, Mehdi Ahmadi Jirdehi, Nima Amiri (2022) Impact of fuel price increasing policies on fuel smuggling and acceptance of green cars: A case study of Iran The Journal of Engineering: 2022; 1239-1248
11
12
Mehdi Ahmadi Jirdehi, mohammad shater abadi, vahid sohrabi tabar, Ahmad Rezaee Jordehi (2022) Impact of diverse penetration levels of thermal units on a hybrid microgrid energy management considering the time of use and function priority APPLIED THERMAL ENGINEERING: 217; 119164-...
13
Ahmad Rezaee Jordehi, vahid sohrabi tabar, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2022) A two-stage stochastic model for security-constrained market clearing with wind power plants, storage systems and elastic demands journal of energy storage: 51; 104550-...
14
Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati, Sadjad Galvani (2022) Measurements and parameters estimation in power systems containing UPFC energy equipment and systems: 10; 1-11
15
Mehdi Ahmadi Jirdehi, vahid sohrabi tabar (2021) State Estimation in Electric Power Systems Based on Adaptive Neuro-Fuzzy System Considering Load Uncertainty and False Data iranian journal of electrical and electronic engineering: 17; 1722-1722
16
Mehdi Ahmadi Jirdehi, mohammad shater abadi (2021) A low‐carbon strategy using INVELOX turbines in the presence of real‐time energy price uncertainty Greenhouse Gases-Science and Technology: 11; 461-482
17
18
vahid sohrabi tabar, Mehrdad Tarafdar Hagh, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2021) Achieving a nearly zero energy structure by a novel framework including energy recovery and conversion, carbon capture and demand response ENERGY AND BUILDINGS: 230; 110563-...
19
میلاد گودرزدهقانی، مهدی احمدی جیردهی (1399) تخمین حالت مقاوم سیستمهای توزیع درحضور منابع تجدیدپذیر و با درنظرگرفتن وزن های متغیر اندازه گیریها مهندسی برق - دانشگاه تبریز: 50; 1355-1364
20
21
Mehdi Ahmadi Jirdehi, vahid sohrabi tabar, Saeid Ghassemzadeh, Sajjad Tohidi (2020) Different aspects of microgrid management: A comprehensive review journal of energy storage: 30; 101457-...
22
mohammad shater abadi, Mehdi Ahmadi Jirdehi, Nima Amiri, Sina Omidi (2020) Enhancement the economical and environmental aspects of plus-zero energy buildings integrated with INVELOX turbines RENEWABLE ENERGY: 153; 1355-1367
23
mohammad shater abadi, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2020) Multi-objective stochastic programming energy management for integrated INVELOX turbines in microgrids: A new type of turbines RENEWABLE ENERGY: 145; 2754-2769
24
Sadjad Galvani, Saeed Rezaeian Marjani, Javad Morsali, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2019) A new approach for probabilistic harmonic load flow in distribution systems based on data clustering ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH: 176; 1-13
25
vahid sohrabi tabar, Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati (2018) Sustainable planning of hybrid microgrid towards minimizing environmental pollution, operational cost and frequency fluctuations JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 203; 1187-1200
26
27
Mehdi Ahmadi Jirdehi, vahid sohrabi tabar, Reza Hemmati, Pierluigi Siano (2017) Multi objective stochastic microgrid scheduling incorporating dynamic voltage restorer INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS: 93; 316-327
28
مهدی احمدی جیردهی، وحید سهرابی تبار، رضا همتی (1396) مدیریت بهینه و تصادفی ریزشبکه مبتنی بر سیستم فازی- عصبیتطبیقی توسط کنترل توان خط تبادلی بهوسیله تجهیزات D-FACT مهندسی برق - دانشگاه تبریز: 47;
29
رضا همتی، ندا عزیزی گروسی، مهدی احمدی جیردهی (1396) یک روش کنترلی کارآمد برای اینورترهای متصل بین باطریهای ذخیرهساز انرژی و شبکه مهندسی برق - دانشگاه تبریز: 47;
30
31
32
Reza Hemmati, Hedayat Saboori, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2016) Multistage generation expansion planning incorporating large scale energy storage systems and environmental pollution RENEWABLE ENERGY: 97;
33
Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati, Vahid Abbasi, Hedayat Saboori (2016) A multi-functional dynamic state estimator for error validation: measurement and parameter errors and sudden load changes Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering: 17;
34
Mehdi Ahmadi Jirdehi, Abbas Rezaei (2016) Parameters estimation of squirrel-cage induction motors using ANN and ANFIS alexandria engineering journal: 55;
35
36
Maisam Jalilian, Hossein Sariri, Fariborz Parandin, Mohammad mehdi karkhanehchi, Mohsen Hookari, Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati (2016) Design and implementation of the monitoring and control systems for distribution transformer by using GSM network INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS: 74;
37
مقاله ارائه‌شده
1
Hajir Doosti, Mehrdad Tarafdar Hagh, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2024) Comparing Centralized and Decentralized Storage in Microgrids: Implications for Consumer Behavior 28th International Electrical Power Distribution Conference, Iran, Zanjan
2
محمد شاطر ابادی، مهدی احمدی جیردهی (1398) مدیریت توان و انرژی در یک شبکه توزیع 33 باسه نامتعادل با درنظرگیری خودروهای الکتریکی و در حضور ریزشبکه های شامل توربین های بادی اینولاکس پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران، ایران، تهران
3
محمد شاطر ابادی، مهدی احمدی جیردهی (1397) بهینه سازی مکان و تعداد PMU بر مبنای برنامه ریزی خطی عدد صحیح با درنظرگرفتن پیشامدهای موجود در سیستم قدرت توسط نرم افزار گمز پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، ایران، تهران
4
5
6
مهدی احمدی جیردهی، رضا همتی، وحید سهرابی تبار، عرفان صابری (1394) برنامه ریزی منابع توان راکتیو در شبکه قدرت با لحاظ نمودن مدل خط انتقال بلند کنفرانس بین المللی و ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک مکاترونیک
7
8
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
هدایت صبوری، سید محمد برناپور، مهدی احمدی جیردهی، رضا همتی (1403) سیستم یکپارچه برقی-هیدروژنی جدا از شبکه با لحاظ ذخیره ساز فصلی-روزانه هیدروژنی و جایگاه شارژ خودرو هیدروژنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
وحید سهرابی تبار، مهدی احمدی جیردهی (1402) مدیریت انرژی ایستگاه های تعویض و شارژ باتری خودروهای الکتریکی مجهز به انرژی های تجدیدپذیر با مشارکت بارهای پاسخگو صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
3
4
وحید عباسی، مهدی احمدی جیردهی، رضا همتی (1395) طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سیستم تبدیل توان متغیر قابل استفاده در نیروگاه های انرژی نو دانشگاه صنعتی کرمانشاه
5
6
مهدی احمدی جیردهی، وحید عباسی، رضا همتی (1394) طراحی و ساخت سلف کنترل شونده با تریستور برای کنترل توان راکتیو و ولتاژ دانشگاه صنعتی کرمانشاه
7
پایان‌نامه
1
فاطمه ملکی، محمدنذیر آصفی، مهدی احمدی جیردهی (1402) بهبود کیفیت توان در ریزشبکه با استفاده از ذخیره سازهای انرژی
2
3
4
5
فاطمه ملکی، سامان شاتوتی، صبحی بنی اردلانی، مهدی احمدی جیردهی (1401) شناسایی عیب در سیستم های توزیع بر پایه ی شبکه های پتری فازی با وجود منابع تولید پراکنده
6
7
8
فاطمه ملکی، عیسی محمد احساس، رضا همتی، مهدی احمدی جیردهی (1401) طراحی ریزشبکه با اتصال منابع هایبریدی انرژی نو و ذخیره ساز انرژی
9
10
فاطمه ملکی، محمدجواد یزدان پناه، مهدی احمدی جیردهی، حسن مهرجردی (1400) جایابی بهینه ایستگاه شارژ باطری خودروی الکتریکی در شرایط وضعیت انرژی تصادفی باطری و عدم قطعیت در تقاضا
11
12
13
14
15
16
17
18
19
شهاب احمدی، مهدی احمدی جیردهی (1398) بررسی عملکرد بهینه شبکه های الکتریکی چندگانه
20
21
22
مجید مرادی، مهدی احمدی جیردهی (1397) تخمین حالت دینامیکی سیستم های قدرت با روش DUKF
23
24
وحید سهرابی تبار، مهدی احمدی جیردهی (1395) مدیریت بهینه انرژی ریزشبکه
کتاب
1
mohammad shater abadi, Saeid Sadeghi, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2024) The Role of Green Hydrogen in Achieving Low and Net-Zero Carbon Emissions: Climate Change and Global Warming ISBN: 978-3-031-52428-8
2
مهدی احمدی جیردهی، محمد شاطر ابادی، سعید صادقی (1401) بهره برداری سیستمهای قدرت (ترجمه ی کامل کتاب به همراه ضمائم و شبیه سازی ها) شابک:978-622-94974-1-8
3
مهدی احمدی جیردهی، سید یدالله حسینی، رضا همتی (1396) آموزش نرم افزار هومر به همراه مثالهای عملی و کاربردی (Homer) شابک:978-600-96084-4-7
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • وحيد سهرابي تبار
  نام و نام خانوادگی: وحید سهرابی تبار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: مدیریت بهینۀ ریزشبکه
 • ميلاد گودرز دهقاني
  نام و نام خانوادگی: میلاد گودرز دهقانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: تخمین حالت در سیستمهای توزیع با در نظر گرفتن وزن های متغیر و وابستگی بین اندازه گیری ها
 • بهنوش فيضي
  نام و نام خانوادگی: بهنوش فیضی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه با روش برنامه ریزی دینامیکی پیشرفته
 • مجيد مرادي
  نام و نام خانوادگی: مجید مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: تخمین حالت دینامیکی سیستمهای قدرت به روش DUKF
 • محمد شاطرآبادي
  نام و نام خانوادگی: محمد شاطرآبادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه های شامل توربین های بادی اینولاکس
 • حامد اميري
  نام و نام خانوادگی: حامد امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: کنترل توان و فرکانس ریزشبکه بادرنظرگرفتن خودروهای هیبریدی
 • آرمان منوچهري
  نام و نام خانوادگی: آرمان منوچهری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: تصمیم گیری دومرحله ای در مدیریت انرژی ریزشبکه های چندگانه بادرنظرگرفتن مدیریت سمت تقاضا و خودروهای الکتریکی
 • شهاب احمدي
  نام و نام خانوادگی: شهاب احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: بررسی عملکرد بهینه شبکه های الکتریکی چندگانه
 • امين كارگران
  نام و نام خانوادگی: امین کارگران
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: مدیریت بهینه هاب انرژی بادرنظرگرفتن عدم قطعیت و پاسخگویی بار
 • پوريا اميري
  نام و نام خانوادگی: پوریا امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: بهینه سازی تنظیمات رله های جریان زیاد حفاظت تطبیقی با استفاده از الگوریتم های هوشمند در توپولوژی های مختلف شبکه توزیع شامل منابع تجدیدپذیر
 • فاطمه چراغي
  نام و نام خانوادگی: فاطمه چراغی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: پخش بار سه فاز نامتعادل در شبکه توزیع با در نظرگیری تولید پراکنده و سیستمهای ذخیره ساز انرژی
 • فاطمه افسري
  نام و نام خانوادگی: فاطمه افسری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: کنترل غیرمتمرکز در شبکه های هوشمند جهت مدیریت سمت تقاضا
 • رامين حسيني
  نام و نام خانوادگی: رامین حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق - قدرت
  پایان نامه: مدیریت انرژی بهینه چندهدفه در شبکه توزیع شامل خودروهای الکتریکی و بارهای پاسخگو
 • هژير دوستي
  نام و نام خانوادگی: هژیر دوستی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق - قدرت
  پایان نامه: مدیریت انرژی در یک ریز شبکه شامل توربین بادی، باتری هیبریدی خارج از شبکه، فتوولتائیک و ذخیره ساز هیدروژنی
 • مجيد رشيدي
  نام و نام خانوادگی: مجید رشیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: مطالعات تاب آوری شبکه های توزیع برق در برابر حوادث طبیعی با استفاده از الگوریتم نسبی تاثیر و سیستم اطلاعات مکانی: مطالعه موردی استان کرمانشاه
 • محمدجواد يزدان پناه
  نام و نام خانوادگی: محمدجواد یزدان پناه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: جایابی بهینه ایستگاه شارژ باطری خودروی الکتریکی در شرایط وضعیت انرژی تصادفی باطری و عدم قطعیت در تقاضا
 • ميلاد توحيدي فر
  نام و نام خانوادگی: میلاد توحیدی فر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: عملکرد بهینه ایستگاه تعویض باتری تحت شرایط عدم قطعیتهای قیمت برق، تقاضای باتری و هزینه تخریب باتری
 • مسعود آريان تبار
  نام و نام خانوادگی: مسعود آریان تبار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: بررسی تبادل انرژی در ساختمانهای انرژی صفر شامل صفحات فتوولتائیک تکوجهی و دووجهی
 • غلامرضا عبدي
  نام و نام خانوادگی: غلامرضا عبدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در ریزشبکه ها با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری NSGA-II و جستجوی هارمونی
 • عيسي محمد احساس
  نام و نام خانوادگی: عیسی محمد احساس
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: طراحی ریزشبکه با اتصال منابع هایبریدی انرژی نو و ذخیره ساز انرژی
 • آرمين اميدوار
  نام و نام خانوادگی: آرمین امیدوار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: تاثیر ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی بر کیفیت توان شبکه توزیع و بهینه سازی آن توسط الگوریتم بازار بورس
 • محمد اناچي
  نام و نام خانوادگی: محمد اناچی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: بهینهسازی مقاوم بهبودیافته ریزشبکه براساس عدم قطعیت تولید توان پراکنده و تقاضای بار در حالتهای مختلف بهره برداری
 • رضا حيدري
  نام و نام خانوادگی: رضا حیدری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: ایستگاه شارژ هیبریدی خودروهای برقی با درنظرگرفتن توربین بادی اینولاکس : مطالعه موردی در شهر کرمانشاه
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر طرح و برنامه (1402 - ادامه دارد)
 • رئیس دانشکده انرژی (1399 - 1402)
 • مدیر امور فرهنگی و اجتماعی (1397 - 1399)
 • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد (1396 - 1397)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر