31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین حالت مقاوم سیستمهای توزیع درحضور منابع تجدیدپذیر و با درنظرگرفتن وزن های متغیر اندازه گیریها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شبکه هوشمند، عدم قطعیت غیرگوسی، تخمین حالت مقاوم، وزن های متغیر، انرژیهای تجدیدپذیر
پژوهشگران میلاد گودرزدهقانی (نفر اول)، مهدی احمدی جیردهی (نفر دوم)

چکیده

با حرکت به سمت هوشمندنمودن سیستم های قدرت الکتریکی و استفاده از منابع تجدیدپذیر، روزبه روز بر پیچیدگی این سیستم ها افزوده می شود. از طرفی، به منظور انجام موفقیت آمیز وظایف کنترلی و مدیریتی، دقت مقادیر الکتریکی تخمین زده شده مسئله ای مهم و اساسی خواهد بود. تخمین حالت از این دیدگاه نقش مهمی را ایفا کرده و به عنوان حلقه نهایی زنجیره اندازه گیری در نظر گرفته می شود. اثرگذاری خطاهای دستگاه های اندازه گیری به گونه ای می باشد که مستقیماً بر دقت نتایج تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، ارائه روش هایی جهت مقاوم نمودن الگوریتم های تخمین حالت نسبت به خطاهای اتفاق افتاده بر ورودی های این مسئله لازم و ضروری است. در این مقاله، روشی جهت مقاوم سازی الگوریتم تخمین حالت سیستم های توزیع ارائه می شود که دستیابی به تحلیل هایی واقعی و دقیق از شرایط بهره برداری یک سیستم توزیع را میسر می سازد. بدین ترتیب، با استفاده از تابع نمایی برای تنظیم وزن دستگاه های اندازه گیری سیستم و مدل سازی ترکیب گوسی به صورت هم زمان به ارائه الگوریتمی در قالب پوشش خطای اندازه گیرهای نصب شده در حضور نیروگاه های بادی و بارهایی با توزیع احتمالی غیرگوسی پرداخته می شود. به منظور بررسی الگوریتم پیشنهادی، مطالعه بر روی دو سیستم تست 33 و 50 شینه انجام شده و نتایج به دست آمده بررسی می شود.