31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
یک روش کنترلی کارآمد برای اینورترهای متصل بین باطریهای ذخیرهساز انرژی و شبکه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اینورتر، پایدارساز تکمیلی، پایداری دینامیکی، ذخیرهساز انرژی، سیستم قدرت چندماشینه، کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو.
پژوهشگران رضا همتی (نفر اول)، ندا عزیزی گروسی (نفر دوم)، مهدی احمدی جیردهی (نفر سوم)

چکیده

: این مقاله یک روش کنترلی کارآمد برای اینورترهای متصل به شبکه با باطریهای ذخیرهساز انرژی ارائه میدهد که شامل کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو و همچنین بهبود پایداری شبکه از طریق میرایی نوسانات میباشد. در روش پیشنهادی، دو حلقه کنترلی تفکیکشده برای کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو طراحی میگردد. علاوهبر کنترلکنندههای مجزای توان اکتیو و راکتیو، دو کنترلکننده جانبی دیگر بهعنوان کنترلکنندههای پایدارساز بر روی اینورتر طراحی شده است. این دو پایدارساز بر روی حلقههای کنترل توان اکتیو و راکتیو قرار میگیرند و هدف آنها افزایش پایداری اینورتر و شبکه در برابر خطای اتصال کوتاه میباشد. کنترلکنندهها و پایدارسازها بهصورت همزمان توسط الگوریتمهای هوشمند بهینهسازی تنظیم شدهاند تا بهینهترین رفتار شبکه بهدست آید. برای نمایش عملکرد سیستم طراحیشده، انواع اغتشاشات خطی و خطاهای تکفاز و دوفاز و سهفاز در شبکه اعمال شده است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که کنترلکنندههای طراحیشده توانستهاند بهشکل قابل قبولی توان اکتیو و راکتیو را بهصورت جداگانه کنترل نمایند و همچنین نوسانات شبکه را متعاقب انواع خطاها بهصورت مناسبی میرا نمایند