31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت بهینه و تصادفی ریزشبکه مبتنی بر سیستم فازی- عصبیتطبیقی توسط کنترل توان خط تبادلی بهوسیله تجهیزات D-FACT
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تجهیزات D-FACTS ، برنامهریزی چندهدفه، ریزشبکه، سیستم فازی عصبی تطبیقی، مدیریت تصادفی -
پژوهشگران مهدی احمدی جیردهی (نفر اول)، وحید سهرابی تبار (نفر دوم)، رضا همتی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، بر روی برنامهریزی بهینه ریزشبکه مبتنی بر سیستم فازی- عصبی تطبیقی که در حضور بارهای الکتریکی و گرمایی، منااب انرژی تجدیدپذیر (باد و خورشید،) ،CHPمناب انرژی مرسوم (میکروتوربین و بویلر،) سیستمهاای ذخیاره انارژی (ذخاایر الکتریکای و گرماایی) و تجهیزات D-FACTSاست، تمرکز خواهد شد. تجهیزات D-FACTSبر روی خط ارتباطی بین ریزشبکه و خط اصلی نصا شاده تاا امکاان تبااد توان افزایش یابد. در برنامهریزی مطرحشده، سرعت باد، تابش خورشید و بارها بهصورت تصادفی در نظر گرفتاه خواهناد شاد. مسامله مطارحشاده بهصورت خطی عدد صحیح مقید مد شده و تواب هدف آن هزینه و آلودگی خواهد بود. نتایج نهایی نشاندهنده بهبود عملکرد ریزشبکه در حضور تجهیزات D-FACTSخواهد بود بهطوریکه هزینه به مقدار قابلتوجهی کاهش خواهد یافت. همچنین، نشاان داده خواهاد شاد کاه باا اساتزاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی، با خطای بسیار پایین، زمان شبیهسازی به مقدار قابلتوجهی کاهش خواهد یافت که در سیساتمهاای مادیریتی باا ابعاد بزرگ میتواند بسیار کاربردی باشد. مسمله تصادفی چندهدفه مطرحشده با استزاده از روش محدودیت اپسیلون ارتقایافته حل شاده و تماامی نتایج با استزاده از نرمافزار GAMS24.1.3/CPLEX12.5.1به دست آمده است