31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عملکرد بهینه شبکه های الکتریکی چندگانه
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شبکه الکتریکی چندگانه،مدیریت انرژی، ریزشبکه، خرده شبکه، برنامه ریزی تصادفی، پاسخگویی بار، ایستگاه سوخت هیدروژن، برنامه ریزی چندهدفه، منابع تجدیدپذیر
پژوهشگران شهاب احمدی (دانشجو)، مهدی احمدی جیردهی (استاد راهنمای اول)

چکیده

در سالیان اخیر با توجه به نگرانی های ناشی از کاهش سوختهای فسیلی، افزایش قیمت سوختهای فسیلی به دلیل کم شدن ذخایر آنها، گرم شدن کره زمین، و همچنین نیاز به قابلیت اطمینان بالاتر، کیفیت توان بهتر و راندمان بالاتر، گسترش ریز شبکه های شامل منابع تولید تجدیدپذیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از بحثهای مهم که امروزه به آن پرداخته میشود مدیریت انرژی این ریزشبکه ها میباشد. از طرفی با توجه به افزایش این ریزشبکه ها در شبکه قدرت، بحث دیگری که به آن پرداخته می شود نحوه اتصال این ریزشبکه ها(ریزشبکه ها و خرده شبکه ها) به یکدیگر به منظور بهبود عملکرد آن ها(کاهش هزینه و آلودگی و افزایش قابلیت اطمینان) می باشد. با ادامه این روند در آینده ای نزدیک اکثر خانوارها(خرده شبکه ها) نیز انتظار دارند بتوانند منابع تولید پراکنده خود را به شبکه بالادست متصل نمایند. به این ترتیب شبکه قدرت متشکل از ریزشبکه هایی می شود که به یکدیگر و به شبکه اصلی متصل هستند و با یکدیگر تبادل توان دارند(شبکه الکتریکی چندگانه). در این پایان نامه ابتدا به بررسی عملکرد بهینه ریزشبکه و خرده شبکه مستقل از هم تحت سناریوهای مختلف پرداخته شده است، در ادامه اثر اتصال ریزشبکه و خرده شبکه به یکدیگر تحت سناریوهای مختلف بررسی شده و در بخش آخر نیز اثر پاسخگویی بار بر روی ریزشبکه و خرده شبکه متصل به هم آورده شده است. از طرفی با توجه به روند رو به رشد خودروهای هیدروژنی، و نیاز به تولید هیدروژن به منظور تامین سوخت آن ها، ایستگاه سوخت هیدروژن نیز مدل سازی شده و به بررسی اثر آن بر نحوه عملکرد ریزشبکه پرداخته شده است. همچنین نامعینی های ناشی از سرعت باد، تابش خورشید، قیمت سوخت و بارهای الکتریکی، حرارتی و هیدروژنی نیز لحاظ شده و برنامه ریزی به یک مسئله چندهدفه استوکستیک تبدیل شده است. مسئله بهینه سازی به صورت یک برنامه ریزی خطی مدل شده و توابع هدف مورد نظر ما هزینه و آلودگی ریزشبکه ها(برنامه ریزی چندهدفه) بوده که نتایج توسط نرم افزار GAMS و با استفاده از روش های محدویت اپسیلون، محدودیت اپسیلون تعمیم یافته و همچنین روش LPمتریک به دست آمده اند.