31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین حالت در سیستمهای توزیع با در نظر گرفتن وزن های متغیر و وابستگی بین اندازه گیری ها
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شبکه هوشمند، تخمین حالت سیستم توزیع ، همبستگی، سیستم اندازه گیری
پژوهشگران میلاد گودرزدهقانی (دانشجو)، مهدی احمدی جیردهی (استاد راهنمای اول)

چکیده

در سالهای گذشته تغییرات متعددی بر سیستمهای الکتریکی اثرگذار بوده که بایستی این تغییرات بررسی و رفتار سیستم به در ستی درک شود. برای مثال به دلیل تغییر قوانین بازار انرژی، تأمین توان تولیدی دیگر تنها با ملاحظات فنی انجام نمی شود بلکه مسائل و معیارهای اقتصادی نیز در آن دخیل است. این امر منجر به طرح مسائل جدید در مدیریت سیستم میشود. اخیراً افزایش توجه به سوی آیندهای پایدار و سازگار با محیطزی ست ب سیاری از ک شورها را به سمت تبدیل منابع تولیدی خود به منابع انرژی تجدید پذیر از قبیل ا ستفاده از نیروی باد و خور شید کرده ا ست. در این میان مفهوم شبکه هو شمند جهت نیاز به راهحلهای هو شمندانه در مدیریت سی ستمهای الکتریکی مدرن متولد شده ا ست. در مدل شبکه هو شمند گ سترش سی ستم اندازهگیری بر نظارت ش بکه نقش مهمی ایفا میکند. در حقیقت تمام برنامههای کنترلی و مدیریتی یا بر پایه تص ویری از شرایط بهرهبرداری است و یا توسط دانش از مقادیر خاصی از شبکه متکی میباشد چنین اطلاعاتی توسط سیستم اندازهگیری ارائهشده که هسته اصلی در بهرهبرداری از شبکه هوشمند است لازم به ذکر است که در این چارچوب سیستم اندازهگیری بایس تی با معانی گس تردهای از قبیل زیرس اختهای اندازهگیری یعنی دس تگاههای اندازهگیری در این زمینه و الگوریتمهای ارائهشده جهت پردازش دادههای خام اندازهگیری )جمعآوری، هماهنگی و تدوین دادههای اندازهگیری( در نظر گرفته شود. الگوریتمهای تخمین حالت بخش ضروری از سی ستم اندازهگیری یک شبکه برق ا ست. تخمین حالت یک تکنیک ریا ضی است که از مقادیر اندازهگیری شده توسط وسایل مستقر در زمینه شناسایی وضعیت فعلی شبکه استفاده میکند بنابراین بایستی بین زیرساختهای اندازهگیری و مدیریت سیستم در مراکز کنترل ارتباط وجود داشته باشد . با شناخت وضعیت شبکه تمام مقادیر الکتریکی قابلمحاس به بوده و وظایف کنترلی و مدیریتی قابلاجرا میباش د. جهت انجام موفقیتآمیز چنین وظایفی دقت مقادیر الکتریکی تخمین زدهشده یک جنبه مهم و اساسی است و تخمین حالت از این دیدگاه نقش مهمی را ایفا میکند و به عنوان حلقه نهایی زنجیره اندازهگیری در نظر گرفته میش ود. هدف این پایاننامه ارائهی قدمی رو به جلو جهت به دس ت آوردن ش رایط عملیاتی س یس تمهای توزیع در حض ور متغیرهای ورودی مش مول عدم قطعیت و بهبود عملی تخمین گرهای حالت ای ستا میبا شد. در این مطالعه با ت