31 تیر 1403
مهدي احمدي جيردهي

مهدی احمدی جیردهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی- دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- قدرت
تلفن: 0838305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت انرژی بهینه چند هدفه در شبکه توزیع شامل خودروهای الکتریکی و بارهای پاسخگو
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مدیریت انرژی بهینه، شبکه توزیع، خودروهای الکتریکی، کاهش تلفات، کاهش هزینه، بارهای پاسخگو.
پژوهشگران رامین حسینی (دانشجو)، مهدی احمدی جیردهی (استاد راهنمای اول)

چکیده

گسترش فناوری منابع ذخیرهساز انرژی الکتریکی، آلودگی شهرها و رو به پایان بودن سوختهای فسیلی باعث توجه شرکتهای خودروسازی دنیا به خودروهای الکتریکی شده است؛ به طوری که درآینده نزدیک هیچ خودروی احتراق داخلی دیگر در سطح جهان تولید نمی شود. از سوی دیگر، شبکه های توزیع برای اتصال این حجم از خودروهای الکتریکی طراحی نشده اند. وجود خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع نه تنها باعث افزایش هزینه تامین انرژی بهره بردار شبکه می شود، بلکه ویژگی های مختلف شبکه از جمله تلفات و افت ولتاژ را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در این پایاننامه یک برنامه بهینه پیشنهاد شده است که با مدیریت بارهای پاسخگو و مدیریت شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی حضور خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع افزایش یافته است و نیاز به توسعه شبکه به عقب افتاده است. حضور این خودروها باعث کاهش هزینه مشترکین، کاهش تلفات، بهبود افت ولتاژ، کاهش نامتعادلی ولتاژ در باس های شبکه می شود. این برنامه توسط نرم افزار گمز بر روی شبکه استاندارد IEEE اعمال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.