04 مرداد 1403

هدایت صبوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق قدرت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی و تحلیل اثر ذخیره ساز انرژی در مقیاس وسیع در مسئله در مدار قرار گرفتن واحدهای حرارتی با استفاده از برنامه ریزی خطی ترکیبی عدد صحیح
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران هدایت صبوری (نفر اول)، نرگس یاوری بیگوند (نفر دوم)

چکیده

پیشرفتهای جدید درسیستمهای قدرت علیالخصوص اتصال منابع انرژیهای تجدیدپذیر و حرکت به سمت شبکه های برق هوشمند، فرصتها و افقهای جدیدی را پیشروی ذخیرهسازی انرژی الکتریکی گشوده است. از سوی دیگر، اهمیت و کاربردهای مختلف تکنولوژیهای ذخیره انرژی الکتریکی دردهه اخیر به دلیل پیشرفتهای حاصله در علوم مرتبط دو چندان شده است. این مسائل سبب ایجاد نیاز اساسی در مدلسازی، ارزیابی و تحلیل کاربردهای ذخیرهسازهای انرژی در سیستم قدرت شده است . در مقالهی حاضر، یک ذخیرهساز انرژی بزرگ در مقیاس شبکه، مدلسازی و در مسئلهی برنامهریزی در مدار قرار گرفتن واحدهای حرارتی وارد خواهد شد. مدل پیشنهادی یک مدل برنامهریزی خطی ترکیبی عددصحیح بوده و قابل حل با حلگرهای تجاری قوی میباشد. اثر استفاده از ذخیرهساز در مسطحسازی منحنی بار بررسی و نتایج برای یک شبکه و یک ذخیرهساز نمونه تحلیل شده است. علاوه بر این برنامهی زمانی بهینهی شارژ و دشارژ ذخیرهساز در طول 42 ساعت شبانه- روز به منظور حصول کمترین هزینهی بهرهبرداری ارائه شده است.