27 فروردین 1403
غلامحسين روشني

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
یشبینی عناصر تشکیل دهندهی سیمان با استفاده از آنالیز فعالسازی نوترونی و شبکههای عصبی مصنوعی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران غلامحسین روشنی (نفر اول)، فرزین شماع (نفر دوم)، آرزو خزایی (نفر سوم)

چکیده

شبکههای عصبی مصنوعی ) (ANNsیکی از پرکاربردترین روشها برای پیشبینی در مسایل مختلف هستند که برای مدل سازی سیستمهای پیچیده و غیر خطی به کار میروند. در این مقاله با استفاده از دستگاه IR-IECFسیمان شامل مواد کلسیم، سیلیسیم، آلومینیوم و آهن نوترون دهی گردیده است و فوتونهای پراکنده از این عناصرآشکارسازی شدهاند. کتابخانهای شامل 92عضو از طیف اشعهی گاما برای نمونههای مشخص توسط نرم افزار MCNPXتولید شده و سپس از این داده به منظور یادگیری شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه MLPاستفاده گردیده است و سپس درصدهای این عناصر ر سیمان پیشبینی شدهاند. در نهایت شبکهی MLPطراحی شده دارای خطای بسیار مناسبی بوده است