31 فروردین 1403
غلامحسين روشني

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
سرعت سنجی غیرتهاجمی سیال داخل لوله با استفاده از تزریق ردیاب رادیواکتیو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران غلامحسین روشنی (نفر اول)

چکیده

یکی از موضوعات مهم در صنعت نفت و گاز، اندازهگیری کمیتهای مختلف عملیاتی جهت کنترل فرآیندها است، لذا ارایه روشی غیرتهاجمی برای محاسبه سرعت سیال داخل یک لوله که دارای مزایایی همچون زمان اندازهگیری سریع، حجم کوچک، قابلیت حمل و دقت بالا باشد، اهمیت بهسزایی در صنعت نفت و گاز دارد. در این مطالعه سعی شده است، با استفاده از روش تضعیف اشعهی گاما سرعت سیال داخل یک لوله اندازهگیری شود. این مدلسازی با استفاده از کد MCNP5 و نرمافزار MATLAB انجام شده است. نتایج بهدست آمده از شبیهسازی خطای مطلق میانگین کمتر از 15/0 را با مقادیر آزمایشگاهی نشان میدهد. بنابراین میتوان از این روش بهعنوان یک ابزار دقیق و قابل اطمینان برای اندازگیری سرعت سیالات در صنعت نفت، شیمی و پتروشیمی استفاده نمود.