12 مهر 1401
غلامحسين روشني

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

مشخصات پژوهش

عنوان
افزایش کارآیی جریان سنج دوفازی با استفاده از روشهای استخراج ویژگی حوزه ی فرکانس و شبکه عصبی در طیف خروجی آشکارساز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
استخراج ویژگی، رژیم سنجی، سیالات دو فازی، شبکه عصبی، مونت کارلو.
پژوهشگران سیاوش حسینی (نفر اول)، سعید ستایشی (نفر دوم)، غلامحسین روشنی (نفر سوم)، عبدالحمید زاهدی (نفر چهارم)، فرزین شماع (نفر پنجم)

چکیده

دانش تشخیص مشخصههای جریانهای چند فازی از جمله دوفازیها در بسیاری از صنایع از جمله صنایع نفت، هستهای، شیمی به عنوان مسئلهای کلیدی همواره مطالعه شده و مورد توجه بوده است. در این مقاله یک جریان دو فازی 6 با سه رژیم حلقوی 7 ، لایهای 8 و همگن 9 با استفاده از کد مونت کارلو 10 در بازهی کسر خالی % 90 %- 5 شبیهسازی شده است. در شبیهسازی انجام شده از یک چشمه سزیم 137 و دو آشکارساز NaI به منظور ثبت فوتونهای دریافتی استفاده شده است. با استفاده از نرمافزار متلب، سیگنالهای حاصله توسط تحلیل فرکانسی)تبدیل فوریه( وارد بُعد فرکانس شده اند و شش ویژگی میانگین فرکانسی سیگنال، دامنه فرکانس غالب، واریانس، انحراف معیار، مجذور میانگین مربعات و کشیدگی به صورت یکسان از دو آشکارساز استخراج شده است. با بررسی تمام حالات ممکن و در نظر گرفتن این نکته که معیار تشخیص رژیمها، تفکیک پذیری نمودارها می- باشد، حالاتی که نمودار آن ها هیچ نقطه تلاقی ندارند به عنوان ویژگی مناسب انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو شبکهی عصبی پرسپترون چندلایه به منظور تشخیص نوع رژیمهای جریانی و تعیین درصدهای حجمی استفاده شده است. با استفاده از تکنیک استخراج ویژگی مطرح شده و شبکه عصبی طراحی شده، نوع رژیم جریانی به درستی تشخیص داده شدند و درصدهای حجمی با میانگین نسبی خطای 15 / 1 تعیین گردیدند.