27 فروردین 1403
افشين مرادي

افشین مرادی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک، نانو اپتیک
تلفن: 08338305010
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
خواص اپتیکی مولکولهای C60 : تقریب شبه ایستایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مولکول C60 ،تقریب شبه ایستایی، تئوری ماکسول- گارنت
پژوهشگران افشین مرادی (نفر اول)

چکیده

در این مقاله، خواص اپتیکی مولکولهای C60 در تقریب شبه ایستایی مطالعه شده است. بدین منظور یـک مولکـول C60 بـه صـورت یـک پوسـتۀ کروی بینهایت نازک از الکترونهای π و σ مدل شده است و تحریکات الکترونی بر روی سطح این پوسته بـه وسـیلۀ تئـوری هیـدرودینامیک دو شارهای دو بعدی توصیف شده است. در ابتدا عبارت کلی برای قطبشپذیری سیستم با حل معادلۀ لاپلاس در ترکیب با معادلات هیدرودینامیک و شرایط مرزی مناسب، به دست آمده است. سپس با استفاده از رابطۀ قطبشپذیری، طیف خاموشی سیستم بررسی شده است که در توافق کامـل بـا نتیجه تئوری مای است. همچنین با توسعۀ تئوری ماکسول- گارنت برای تقریب محیط مؤثر مواد کامپوزیتی، تابع دیالکتریک مـؤثر کـامپوزیتی از مولکولهای C60 به دست آمده است.