27 فروردین 1403
افشين مرادي

افشین مرادی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک، نانو اپتیک
تلفن: 08338305010
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
انتشار انرژیهای الکتروستاتیکی و الکترومغناطیسی در پلاسماهای کوانتومی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
انرژی، امواج الکتروستاتیکی، امواج الکترومغناطیسی، پلاسمای کوانتومی، رابطه پاشندگی
پژوهشگران نرجس السادات نجفی اصفهانی (دانشجو)، حسین حکیمی پژوه (استاد راهنمای اول)، افشین مرادی (استاد راهنمای دوم)

چکیده

در دو دهه گذشته اثرات کوانتومی در پلاسماها توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در پلاسماهای کوانتومی، از آنجا که طول موج دوبروی حاملهای بار با متوسط فاصله بین ذرات سیستم پلاسما قابل مقایسه است، انتظار میرود که اثرات کوانتومی نقش مهمی در پویایی پلاسما بازی کنند. یکی از موضوعات جالب در زمینه پلاسمای کوانتومی، بررسی ویژگیهای امواج الکتروستاتیک و الکترومغناطیسی در چنین محیطهایی است. هدف پایاننامه حاضر، مطالعه انتشار و رفتار انرژی امواج الکتروستاتیکی و الکترومغناطیسی در پلاسماهای کوانتومی با شرایط مختلف است. در این راستا، از معادله پواسون برای امواج الکتروستاتیکی و معادلات ماکسول برای امواج الکترومغناطیسی در ترکیب با معادلات هیدرودینامیک کوانتومی خطی شده استفاده میکنیم. عبارتهای کلی برای رابطه پاشندگی، شارش انرژی، چگالی انرژی، سرعت گروه و سرعت انرژی مربوط به امواج الکتروستاتیکی و امواج الکترومغناطیسی در انواع گوناگونی از پلاسماهای کوانتومی بدست میآوریم و تأثیر سهمهای کوانتومی را مورد بررسی قرار میدهیم. علاوه بر این، نشان میدهیم که میدانهای مغناطیسی ایستای خارجی تأثیرات جالبی را در چنین پلاسماهایی ایجاد میکنند.