05 تیر 1403

شیده احتشام راد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری رفتارهای پرخطر رانندگان حرفه ای در جاده های بین شهری؛ طراحی پرسشنامه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رفتارهای پرخطر، طراحی پرسشنامه، رانندگان حرفه ای، تصادفات شبکه جاده ای بین شهری
پژوهشگران شیده احتشام راد (نفر اول)

چکیده

رفتار پرخطر رانندگی از عوامل بروز تصادفات شناسایی شده است و به همین دلیل اندازه گیری آن برای تعیین اثر آن بر تعداد تصادفات حائز اهمیت است. اما با توجه به اینکه رفتار رانندگی متغیری پنهان است، اندازه گیری آن به شکل مستقیم میسر نمی باشد. به همین دلیل لازم است با استفاده از مجموعه ای از سوالات و در یک ساختار مناسب مورد اندازه گیری قرار گیرد. این پژوهش با تمرکز بر رانندگان حرفه ای، اقدام به طراحی پرسش نامه ای جهت سنجش رفتار پرخطر این رانندگان نموده است. رانندگان مورد نظر دارای کارت هوشمند از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای فعالیت حمل و نقلی (بار و مسافر) در شبکه برون شهری بوده اند. از 792 راننده حرفه ای(603 پرسش نامه نهایی تکمیل شده) جهت تکمیل پرسش نامه برای اعتبارسنجی پرسش نامه درخواست گردید. جمع آوری اطلاعات در ساعات مختلف روز در یک بازه 15 روزه (15 تا 30 شهریور 1401) انجام گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای تعیین عوامل اصلی سازنده متغیر پنهان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد چهار عامل اصلی تخلف رانندگی، برهم کنش ترافیکی، بی دقتی فاصله ای و خودمشغولی، سازنده رفتار پرخطر رانندگان حرفه ای است.