05 تیر 1403

علی اکبر اختری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
انتخاب مقیاس بهینه مدل سازی فیزیکی شیب ماسه ای خشک توسط مطالعه آزمایشگاهی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آزمایش پالس ضربه چکش، فرکانس تشدید، فرکانس طبیعی، شیب ماسه ای، زاویه ی شیب.
پژوهشگران یزدان شمس ملکی (نفر اول)، علی اکبر اختری (نفر دوم)

چکیده

در این تحقیق به کمک اجرای مدل های فیزیکی، تحلیل های ارتعاش آزاد و فرکانس طبیعی انجام شده است. مدلسازی های آزمایشگاهی در مهندسی ژئوتکنیک می تواند در میدان شتاب 1g انجام شود. در مدلسازی ها، ارتباط بین فرکانس های مدل و نمونه واقعی از اهمیت کلیدی برخوردار است. در این تحقیق به کمک اجرای آزمایش های دینامیکی پالس ضربه چکش، محدوده های فرکانس های بهینه بر مبنای مقیاس هندسی برای مدلسازی فیزیکی شیب درون جعبه قوی بررسی و انتخاب می شوند. شیب های ماسه ای مدل با زوایای مختلف 25 تا 60 درجه ای درون جعبه مدلسازی ایجاد شده است. دانسیته نسبی مدل های شیب ماسه ای متوسط و در حدود 50 تا 52 درصد است. محدوده فرکانسی مورد بررسی با توجه به مطالعه پیش لرزه ای مدل های میز لرزان بین 001/0 تا 150 هرتز انتخاب شده است. مطابق یافته های تحقیق حاضر، در یک مدل شیب ثابت فرکانس هایی که در آن ها حداکثر انرژی لرزه ای نهفته است در مقایسه با فرکانس های با حداکثر دامنه پاسخ بزرگنمایی شده، کاملا متفاوت هستند. نتایج مطالعه حاضر وجود رابطه ای بین زاویه شیب ماسه ای، فرکانس های مدل فیزیکی و فرکانس بزرگنمایی مدل را اثبات می کند. به طوری که با افزایش زاویه شیب های مدل در یک ارتفاع ثابت، مقادیر بزرگنمایی پاسخ شتاب ضربه کاهش می یابد.