28 فروردین 1403
يزدان شمس ملكي

یزدان شمس ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی شرایط تثبیت شیمیایی-مکانیکی و دوام آزمونه های ماسه SP تحت اثر دوره های یخبندان-ذوب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ماسه ریزدانه، تثبیت شیمیایی، تسلیح با الیاف، یخ بندان-ذوب، مقاومت-دوام.
پژوهشگران یزدان شمس ملکی (نفر اول)، آزاده دادفرین (نفر دوم)، مهدی اثنی عشری (نفر سوم)

چکیده

بروز یخ بندان و متعاقب آن ذوب شدن یخ، سالیانه خسارات زیادی به بسترهای متشکل از خاک های ماسه ریزدانه وارد می کند. تغییرات حجمی خاک در حین یخ زدن-آب شدن عاملی است که باعث کاهش مقاومت و افزایش تغییرشکل ها می شود. در این مطالعه، اندازه گیری های متعدد آزمایشگاهی برای بررسی اثرات چرخه های یخبندان-ذوب بر رفتار آزمونه های استوانه ای ماسه ای ارائه شده است. برای بررسی دقیق اثرات یخزدگی، ماسه ریزدانه انتخاب شده است. به صورت همزمان روش های تثبیت شیمیایی خاک توسط اختلاط با سیمان با مقادیر ،2 4 و 6 درصد وزنی خاک خشک و تسلیح مکانیکی با افزودن ،0 0.5 و 1 درصد وزنی الیاف بازیافتی نایلونی، بکار گرفته شده است. این مطالعه نشان می دهد که وجود الیاف در کنار سیمان، باعث تغییرات آشکار مشخصات سختی، مقاومتی و دوام نمونه ها تحت اثر چرخه های یخبندان-ذوب می شود. از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که در نمونه های بدون الیاف، ترک های مشخص و عریض مشاهده می گردد. درصورتی که در نمونه های مسلح به الیاف ترک ها ریزتر هستند و در عرض گسترده تری توزیع شده اند. نتایج مربوط به رفتار نمونه ها در هنگام بارگذاری نشان داد که در نمونه های مسلح شده با الیاف، گسیختگی بر اثر بیرون زدگی الیاف رخ داده است. در نمونه های 7 روزه خشک (بدون اعمال چرخه یخبندان -ذوب) با افزودن الیاف مقاومت فشاری نمونه ها افزایش می یابد. در نمونه های 28 روزه، با افزایش فقط %0.5 الیاف به طول 0.5 سانتیمتر، افزایش مقاومت فشاری محدود نشده و از آن پس کاهش آن مشاهده شده است. در تمام نمونه های 7 و 28 روزه خشک، با افزایش اندازه الیاف از 0.5 سانتی متر به 1 و 1.5 سانتی متر مقاومت فشاری نمونه ها روندی کاهشی دارد. همچنین با افزودن درصد الیاف از 0.5 به %1 باز هم روند کاهش مقاومت دیده می شود.