28 فروردین 1403
يزدان شمس ملكي

یزدان شمس ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات جهت موج زلزله بر پاسخ دینامیکی سدهای خاکی- مطالعه ی موردی: سد شهدا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نامنظمی حرکات ورودی، بارگذاری لرزه ای، سد خاکی، تحلیل غیر-خطی، مدل رفتاری.
پژوهشگران یزدان شمس ملکی (نفر اول)

چکیده

ر این مقاله اثرات نامنظمی در جهات اولیه بارگذاری های لرزه ای بر پاسخ های تاریخچه-زمانی غیر-خطی سد شهدا مطالعه شده است. حداکثر مقطع عرضی سد، در شرایط تراز نرمال دریاچه آن، توسط روش اجزای محدود دو بعدی شبیه سازی شده است. رکورد شتاب زلزله نزدیک-گسل طبس به عنوان بارگذاری دینامیکی به مدل های عددی اعمال شده است. سه الگوی اصلی بارگذاری جهتی افقی، قائم و مایل برای بررسی اثرات جهات اولیه انتشار حرکات لرزه ای درنظرگرفته شده است. در هر مورد پاسخ های لرزه ای نسبت به مورد مرجع بارگذاری در جهت افقی بالادست به پایین دست مخزن مقایسه شده است. برای مدلسازی مصالح بدنه و پی سد به ترتیب از مدل رفتاری خاک سخت شونده با کرنش کوچک HS-small و مدل ارتجاعی-خمیری کامل مور-کولمب استفاده شده است. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق در تقریب محافظه کارانه شبیه سازی شرایط بارگذاری سه بعدی در تحلیل های عددی دو بعدی است. تا بحال در اغلب مدلهای دو بعدی، راستای اولیه حرکات لرزه ای ورودی فقط در جهات افقی یا قائم بوده است، که در این تحقیق سعی شده که این الگو با حالات ممکن دیگر بارگذاری جهتی، مقایسه شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که حالت بارگذاری لرزه ای با جهت انتشار اولیه مایل، با زاویه 45 درجه، بیشترین اثر بر پاسخ های لرزه ای سد نسبت به حالات بارگذاری افقی یا قائم را ایجاد می کند.