28 فروردین 1403
يزدان شمس ملكي

یزدان شمس ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عددی رفتار لرزه ای سدخاکی-سنگریزه ای شهدا توسط روش اجزای محدود دو بعدی تحت اثرات نامنظمی در جهات بارگذاری لرزه ای
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سد شهدا، مدل اجزا محدود، بارگذاری نامنظم لرزه ای، جهات حرکات زلزله.
پژوهشگران یزدان شمس ملکی (نفر اول)

چکیده

در این مقاله تحلیل های غیر-خطی صریح اجزای محدود دو بعدی، برای بررسی اثرات نامنظمی در جهات اولیه انتشار امواج لرزه ای در بستر سد خاکی-سنگریزه ای شهدا واقع در استان کرمانشاه انجام شده است. مدل کرنش مسطح دو بعدی سد شهدا در محل مقطع عرضی حداکثر آن و تراز نرمال دریاچه مخزن سد، توسط المان های مثلثی 15 گره ای گسسته سازی شده است. بارگذاری های لرزه ای در بستر سنگی سد شهدا با زاویه های انتشار اولیه ی صفر، 45، 90، 135، 180 درجه انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بارگذاری لرزه ای با راستای اولیه ی 45 درجه نسبت به خط افق، بیشترین تغییرشکل ها در مدل عددی سد را ایجاد می کند. همچنین نتایج تغییرشکلی عددی کسب شده در این تحقیق، توسط نرم افزار PLAXIS 2D به کمک شبیه سازی چند مدل واقعی سد خاکی مربوط به مطالعه ای آزمایشگاهی بزرگ-مقیاس صحت سنجی شده اند..