28 فروردین 1403
يزدان شمس ملكي

یزدان شمس ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عددی شمع های قائم تحت بارجانبی و استخراج منحنی های طراحی p-y درحالات خاص
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شمع قائم بتنی، بارجانبی، شیب خاکی و زمین مسطح، منحنی های p-y، فصل مشترک.
پژوهشگران یزدان شمس ملکی (دانشجو)، حسن شرفی (استاد راهنمای اول)

چکیده

دراین پایان نامه شمع های قائم بتنی تحت بارجانبی افقی استاتیکی (کوتاه مدت) درمجاورت شیب های خاکی و زمین های افقی مورد بررسی عددی سه بعدی تفاضل محدود صریح، توسط نرم افزارFLAC3D، قرارگرفته اند. درمطالعاتی پارامتری اثرعواملی ازقبیل فاصله ی افقی مرکزشمع ازتاج شیب، زاویه ی شیب نسبت به راستای افقی و خصوصیات مقاومتی خاک درفصل مشترک شمع – خاک موردمطالعه قرارگرفته اند. هدف این پایان نامه به طورکلی استخراج میزان اثرگذاری و نیزسهم مشارکتی مولفه های چسبندگی واصطکاک درخاک های مخلوط چسبنده – اصطکاکی c-ϕ برظرفیت باربری جانبی کلی این نوع ازخاک ها می باشد. دراین تحقیق همچنین ازطریق بررسی خصوصیات مقاومتی فصل مشترک تعریف شده توسط معیار مقاومت برشی کولمب ، اثرپارامترهایی همچون چسبندگی وزاویه اصطکاک فصل مشترک شمع – خاک برمیزان مقاومت های خاک نهایی برآوردشده درحین بارگذاری جانبی ، مورد بررسی قرارگرفته است. برای تعریف مصالح خاکی (اعم ازچسبنده، اصطکاکی یا مخلوط این دو) ازمدل رفتاری ارتجاعی – خمیری کامل مور- کولمب وبرای تعریف مصالح شمع بتنی ازمعیارارتجاعی استفاده شده است. رفتارخاک به لحاظ فشارهای آب حفره ای زهکشی شده درنظرگرفته شده ، یعنی پایداری بلندمدت شیب های خاکی واصل تنش های موثردرنظرگرفته شده است. دراین تحقیق همچنین ضریب ظرفیت باربری جانبی برای مولفه ی چسبندگی خاک ها ، ازطریق تحلیل سه بعدی تفاضل محدود صریح توسط نرم افزارFLAC3D محاسبه شده وبا مقادیرحاصل ازروش های تحقیقی اخیر، مقایسه وهم سنجی شده است. جهت صحت سنجی روش ونتایج حاصل ازاین تحقیق ، تعدادی آزمایش های شناخته شده ی شمع های بتنی وفولادی مختلف با روش همین تحقیق مورد تحلیل قرارگرفته اند .