28 فروردین 1403
يزدان شمس ملكي

یزدان شمس ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی فیزیکی- عددی رفتار لرزه ای شمع های مسلح کننده ی شیب ماسه ای با میز لرزه
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شیب ماسه ای خشک، ردیف شمع، مدلسازی فیزیکی، مدلسازی عددی، میز لرزه، بارگذاری لرزه ای، جهات بارگذاری.
پژوهشگران یزدان شمس ملکی (دانشجو)، حسن شرفی (استاد راهنمای اول)

چکیده

در این رساله موضوع شیب های ماسه ای خشک مسلح شده توسط ردیفی از شمع های قائم شناور، تحت اثر بارهای لرزه ای، مورد مطالعه قرار می گیرد. مدل های شیب و ردیف شمع، توسط مدلسازی فیزیکی به کمک میز لرزه و مدلسازی عددی، شبیه سازی می شوند. برای مدلسازی عددی، از برنامه نرم افزاری تفاضل محدود صریح سه بعدی استفاده می شود. شرایط مرزی در مدل های عددی در فایل پیش تحلیل استاتیکی و فایل تحلیل لرزه ای، متفاوت است. بارگذاری لرزه ای در مدل های عددی پارامتری، مرکب از هفت ترکیب بارگذاری شامل بارگذاری یک محوریِ (1) طولی (L)، (2) عرضی(T) و (3) قائم (V)، بارگذاری دو محوری شامل ترکیب های (4) LT، (5) LV، (6) TV و ترکیب بارگذاری سه محوری (7) LTV است. در این رساله هدف از اعمال بارگذاری های لرزه ای در جهات مختلف، واردکردن مباحث مرتبط با ظرفیت باربری جانبی لرزه ای ردیف شمع ها شامل اثرات گوشه و سایه، در مدل های عددی و فیزیکی تحقیق است. این مباحث در هر دوی مدل های فیزیکی و عددی رساله، به کمک لحاظ اثرات راستای استقرار ردیف شمع ها نسبت به جهات اعمال بارگذاری های لرزه ای، قابل اعمال هستند. مجموعه ای از رکوردهای زلزله ی نزدیک-گسل و میدان-دور، به بستر مدل های عددی پارامتری، اعمال شده است. توزیع زمانی و فرکانسی بارگذاری های زلزله درنظر گرفته شده، از تنوع خوبی برخوردار می باشد. نتایج کلی حاصل از اعمال این ترکیبات بارگذاری لرزه ای نشان می دهد که بارگذاری های دو محوری نسبت به بارگذاری های متداول یک محوری، مقادیر تغییرشکل های بیشتری در شیب ماسه ای در هر دوی حالات مسلح شده و مسلح نشده، ایجاد می کنند. همچنین بارگذاری سه محوری عموما بیشترین مقادیر تغییرشکل ها را بدست می دهد. پس از انجام محاسبات عددی رساله، مجموعه ای از روابط تحلیلی جدید، برای محاسبه ی تبدیلی منحنی های p-y و منحنی های لنگر خمشی شمع ها M(z) ارائه شده است. این روابط به شکل کاملا پارامتری ارائه شده، به طوری که علاوه بر مساله ی حاضر، برای شرایط مشابه، در انواع خاک های دیگر نیز قابل کاربرد هستند. همچنین، مدلسازی فیزیکی توسط ابزار میزهای لرزه ی دو درجه آزادی الکترو-دینامیک از نوع تحریک هارمونیک، با دو ظرفیت تحمل سربار مختلف، در رساله ی حاضر ارائه شده است. بارهای هارمونیک سینوسی، در دو نوع کلی دامنه ی شتاب ثابت/متغیر و دو دامنه ی فرکانسی بالا و پایین، قابل