30 فروردین 1403
سينا زرشكي

سینا زرشکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، معاونت آموزشی و پژوهشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 08338305021
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی مس توسط غشاء مایع امولسیونی و بررسی شرایط بهینه با استفاده از طراحی آزمایش
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
غشا مایع امولسیونی، فلزات سنگین، مس، روغن خوراکی، طراحی آزمایش
پژوهشگران سینا زرشکی (نفر اول)، امین شکری (نفر دوم)، اکرم کریمی (نفر سوم)

چکیده

با توجه به اهمیت حذف فلزات سنگین از پسابها از نظر محیط زیستی، در این تحقیق استخراج مس از محلول آبی با استفاده از سیستم غشاء مایع امولسیونی مورد مطالعه قرار گرفت. غشا مایع امولسیونی مورد استفاده برای جداسازی در این کار شامل اسپن 80 به عنوان امولسیفایر، bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid (D2EHPA) به عنوان استخراج گر، و هیدروکلریک اسید به عنوان عامل انحلال در فاز داخلی بوده و از روغن خوراکی به عنوان حلال استفاده گردید. در این مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی مختلف مانند غلظت امولسیفایر، غلظت فاز داخلی، نسبت فاز داخلی به فاز آلی و غلظت استخراج گر در مرحله استخراج با استفاده از طراحی آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که در شرایط بهینه آزمایش میزان جداسازی فلز مس در حدود 95% می باشد. لذا غشا مایع امولسیونی با توجه به قابلیت تهیه و بازیابی ساده تر در مقایسه با روش های جداسازی مشابه به منظور حذف فلزات سنگین قابل توصیه است.