30 فروردین 1403
سينا زرشكي

سینا زرشکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، معاونت آموزشی و پژوهشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 08338305021
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی غشاء سلولز استات در تغلیظ محلول قندی با استفاده از فرآیند اسمز مستقیم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سینا زرشکی (نفر اول)، سوگند فیض عسگری (نفر دوم)

چکیده

در این تحقیق از فرآیند اسمز مستقیم برای تغلیظ محلول ساکاروزی استفاده شد. غشای استفاده شده از جنس پلیمر سلولز استات به شیوه جدایش فازی تهیه گردید. در تهیه غشاء درصدد وزنی پلیمر 15 و 17.5% و ضخامت فیلم 150 و 250 میکرومتر در نظر گرفته شد و در غلظت های 2 و 4 مولار از محلول کششی NaCl، عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش درصد وزنی پلیمر فلاکس کاهش می یابد. همچنین با افزایش غلظت محلول کششی و اختلاف فشار اسمزی ناشی از آن افزایش فلاکس مشاهده شد. به طور کلی بهترین عملکرد مربوط به غشای 15 درص وزنی به ضخامت 150 میکرومتر و محلول کششی 4 مولار از NaCl بود که بیشترین فلاکس به مقدار L/m2h 53.3 با استفاده از این شرایط به دست آمد.