04 مرداد 1403

سید سجاد موسوی فرد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده علوم پایه و کاربردی، گروه آموزشی فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک - اتمی مولکولی زمینه اپتیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه پهنای باند زاویه ای و طیفی توری های حجمی به عنوان جفت کننده ورودی در نمایشگر موج بر تصویر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توری حجمی، جفت کننده، موجبر، میدان دید
پژوهشگران مصطفی جرگ (نفر اول)، مسعود کاوش تهرانی (نفر دوم)، سید سجاد موسوی فرد (نفر سوم)

چکیده

پهنای باند زاویه ای و طیفی توری های حجمی که بهعنوان جفت کننده ورودی در نمایشگر موجبر تصویر از آنها استفاده می شود، بر روی - میدان دید و یکنواختی رنگی تصویر نهایی دریافت شده تأثیرگذارند. در این مقاله با استفاده از نظریه موج های جفت شده، پهنای باند زاویه ای و طیفی توری های حجمی عبوری و بازتابی به عنوان جفت کننده ورودی در نمایشگر موجبر تصویر با استفاده از نرم افزار متلب در طول موج ناحیه مرئی رسم شده است. نتیجه نشان می دهد که پهنای باند زاویه ای توری حجمی بازتابی بیشتر از توری حجمی عبوری است و در نتیجه میدان دید آن محدودتر است. همچنین پهنای باند طیفی توری حجمی بازتابی از توری حجمی عبوری کمتر و در نتیجه دارای یکنواختی رنگی بهتری است.