04 خرداد 1403
پيوند واله شيدا

پیوند واله شیدا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305004 (1166)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکروراکتور های منتخب با استفاده از نرم افزار کامسول
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اختلاط، میکروکانال، واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman، نرم افزار کامسول
پژوهشگران پیوند واله شیدا (نفر اول)، مجید یار محمد (نفر دوم)

چکیده

بخش مهمی از فرایندهای شیمیایی را عمل اختلاط و ترکیب مواد تشکیل می دهد. در این تحقیق، سعی شده شبیه سازی اختلاط واکنش Villermaux-Dushman با استفاده از نرم افزار شبیه سازی COMSOL Multiphysics برای دو میکروکانال با سطح مقطع های مربعی و ذوزنقه ای با ابعاد مشخص و به منظور دست یابی به حداقل شاخص جدایش خروجی مورد بررسی قرار گیرد. از داده های تجربی جهت ورودی های معلوم به نرم افزار استفاده شد. اثر دبی حجمی بر شاخص جدایی Xs به عنوان معیار سنجش کیفیت اختلاط و نیز افت فشار درون میکروکانال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل سازی حاکی از آن است که در کلیه دبی ها، میکروکانال T شکل با سطح مقطع مربعی با شاخص جدایش نزدیک تر به صفر (0001/0- 0067/0) نسبت به میکروکانال T شکل با سطح مقطع ذوزنقه ای عملکرد بهتری دارد. مقادیر افت فشار هم در کار مدل و هم کار تجربی در همه ی دبی ها از ml/min 1 تا 18 نزدیک به هم و در محدوده bar 01/0 تا 3/0 تغییر کرد. همچنین نرم افزار مورد استفاده نشان داد که در مدل سازی واکنش موازی –رقابتی یدید-یدات از دقت نسبتاً بالایی برخوردار است.