02 خرداد 1403
پيوند واله شيدا

پیوند واله شیدا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305004 (1166)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی فرایند جذب کربندیاکسید پس احتراقی با استفاده از -محلول آبی تری اتانول آمین اصلاح شده با ال آرژنین در میکروراکتور
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جذب - دی اکسیدکربن - تری اتانول آمین ال آرژنین- ضریب کلی انتقال جرم- میکروراکتور
پژوهشگران فریبا ولدیان (نفر اول)، پیوند واله شیدا (نفر دوم)

چکیده

مطالعۀ حاضر، عملکرد جذب دی اکسیدکربن را در حضوراسید آمینۀ ال- آرژنین به عنوان بهبود دهنده در محلول آبی تری اتانول آمین (TEA)در یک میکروراکتور بررسی می­کند. برای بررسی آزمایشگاهی فرایند جذب، از محلول آبی (30+0 درصد وزنی)ARG-TEA و مخلوط TEA و آرژنین در غلظت های (26+4 درصد وزنی) ARG-TEA، (22+8 درصد وزنی) و (18+ 12 درصد وزنی) تحت نرخ جریان حلال 3-9 میلی لیتر بر دقیقه و دبی گاز ورودی 120- 300 میلی لیتر بر دقیقه در دمای 45 درجۀ سلسیوس استفاده شد. عملکرد انتقال جرم براساس مقادیرتجربی ضریب کلی انتقال جرم حجمی برمبنای فاز گاز (KGaV)، بازده جذب (AE) و شار انتقال جرم حجمی (NAaV) ارزیابی شد. نتایج این بررسی نشان داد که در دبی متوسط مایع و گاز، با افزایش غلظت آرژنین در محلول آبی تا 12 درصد وزنی، مقادیر KGaV در محلول آبی حاوی 30 درصد وزنی TEA از مقدار 09/11 به 83/37 کیلومول بر متر مکعب ساعت کیلوپاسکال در محلول (18+12 درصد وزنی) ARG-TEA بهبود می یابد، به طوری که تحت این شرایط بازده جذب تا حدود 40 درصد افزایش یافت.