05 تیر 1403

پیمان مرادی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سموم و آفت کش های رایج استفاده شده در زمین های کشاورزی و باغات استان کرمانشاه و تبعات محیط زیستی آنها
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
سموم، آفت کش، محیط زیست
پژوهشگران پیمان مرادی (مجری)

چکیده

شرایط اقتصادی فعلی گویای آن است که اکنون زمانی است که باید به صورت پایدار و همه جانبه از بخش کشاورزی حمایت شود و در حوزه های مرتبط با این بخش بازنگری های جدی انجام گیرد. تامین به موقع و مناسب نهاده های کشاورزی،تنظیم بازار خرید تضمینی و عرضه محصولات، تقویت صنایع تکمیلی و مکانیزه شدن مراحل کاشت، داشت و برداشت از گام هایی است که می تواند در مسیر بالندگی صنعت کشاورزی اثرگذار باشد.در کشاورزی مکانیزه تیمار محصول از مرحله پیش از کاشت تا برداشت ادامه دارد در همین جهت از سموم مختلف مانند: حشره کش، علف کش، قارچ کش و... به طور گسترده استفاده می گردد. امروزه اثر نامناسب آفت کشها بر محیط زیست، کیفیت غذا وهمچنین عوارض ناشی از مقاومت آفات و علفهای هرز به آفت کشهابه اثبات رسیده است. در کار حاضر به ضرورت شناخت آسیب علف های هرز و علف کش های آنها پرداخته می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در بین سموم و آفت کش های رایج در مزارع استان، دو علف کش پرکاربرد به نام های "علف کش آترازین" و " علف کش پیکلورام" وجود دارد که علاوه بر اثربخشی بسیار خوب در افزایش تولید محصول، اثرات زیانبخشی بر خاک کشتشده دارند و لذا نیاز به اصلاح دارند طوری که اثرات نامطلوب آنها به حداقل برسد و این بهینه سازی فاز بعدی طرح پژوهشی می باشد. لازم به ذکر است با توجه به مفاد قرارداد این طرح پژوهشی و درخواست شرکت سفارش دهنده، بخش های آزمایشگاهی و نتایج مربوط از گزارش حذف شده و تنها نتیجه کلی ارایه گردیده است.