05 تیر 1403

پیمان مرادی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای اثرگذار در اصلاح جاذب پوست گردو با استفاده از روش RSM
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جاذب، پوست گردو
پژوهشگران صادق نیک روشت (نفر اول)، پیمان مرادی (نفر دوم)

چکیده

وﺟﻮد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در آب از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﯿﺎن روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪیزﯾﺎدیﺑﺮایﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽﺟﺎذب ﻫﺎیﻃﺒﯿﻌﯽارزان ﻗﯿﻤﺖو در دﺳﺘﺮس ﺑﺮایﺣﺬف ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦاﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽو ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎیﮐﺸﺎورزی ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺘﺎن، ﮐﺎه، ﺟﻮ، ﺧﺎک اره، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم، ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺳﻠﻮﻟﺰی،ﻫﻤﯽﺳﻠﻮﻟﺰیو ﻟﯿﮕﻨﯿﻦﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦاﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖﯾﮏﺳﺮیﻋﻤﻠﯿﺎتﭘﯿﺶﺗﺼﻔﯿﻪﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎس دادن ﺟﺎذب ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎزیو ﺑﺮﺧﯽﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎیآﻟﯽاﺳﺖ در راﺳﺘﺎی اﺻﻼح ﺟﺎذب ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶﮐﺎراﯾﯽآن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.در اﯾﻦ ، ﻫﺎیاﺳﯿﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻼح ﺟﺎذب ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﻧﺴﺒﺖ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎذب ﺳﺎﻋﺖ و 2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، ﻣﺪت زﻣﺎن واﮐﻨﺶ 40 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎذب در دﻣﺎی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.7.4 mmol/grﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ 3ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ