18 مرداد 1399

پیمان مرادی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای اثرگذار در اصلاح جاذب پوست گردو با استفاده از روش RSM
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جاذب، پوست گردو
پژوهشگران صادق نیک روشت (نفر اول)، پیمان مرادی (نفر دوم)

چکیده

وﺟﻮد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در آب از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﯿﺎن روش