05 تیر 1403

پیمان مرادی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از اکسید آهن بر پایه بیوچار تولید شده از پوست مرکبات (لیمو ترش و لیمو شیرین) در یک فرآیند فتوکاتالیستی برای حذف ایبوپروفن از پساب سنتزی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ایبوپروفن، فوتوکاتالیست، بیوچار، مغناطیسی شده
پژوهشگران ایثار روحانی (دانشجو)، پیمان مرادی (استاد راهنمای اول)، مجید محدثی (استاد راهنمای دوم)

چکیده

یکی از مهم ترین اهداف پژوهش حاضر ساخت بیوچار پوست لیمو مغناطیسی می باشد که علاوه بر مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی و سادگی تهیه آن بسیار کاربردی نیز می باشد. فوتوکاتالیست تهیه شده جهت حذف آلاینده دارویی ایبوپروفن از محلول های آبی (پساب) و پی بردن به معایب و مزایای آن مورد استفاده قرارگرفت. جهت ارزیابی ساختار جاذب قبل و بعد از مغناطیسی شدن و توصیف آن، آنالیزهای دستگاهی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی پراش انرژی اشعه ایکس (EDS) و نقشه پراکندگی عناصر بر روی سطح (MAP) انجام گردید و به کمک آزمایش های تعیین شده تأثیر پارامترهای مختلف از جمله دز فوتوکاتالیست، زمان تماس و غلظت اولیه ایبوپروفن راندمان حذف این آلاینده در محدوده مشخص شده برای هر یک از عوامل بررسی شد. مطابق جدول آزمایش های طراحی شده تست های مختلف در راکتور آزمایشگاهی ساخته شده انجام گرفته و پس از تحلیل نتایج حاصل شده شرایط بهینه به صورت 350 میلی گرم بر لیتر فوتوکاتالیست، غلظت 5 میلی گرم بر لیتر ایبوپروفن و مدت زمان تقریبی180 دقیقه حداکثر درصد حذف یعنی100% به دست آمد. همچنین با بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی فرآیند حذف نتیجه شدکه فرآیند از نظر سینتیکی با فرآیندهای شبه درجه دوم مطابقت دارد و تابع ایزوترم لانگمویر می باشد.