08 مهر 1401

پیمان مرادی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان کنترل فرآیندها
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز عملیات واحد 1
توضیحات