23 تیر 1399

نگین قائمی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
سهراب فتحی، سامانه عسگری، نگین قائمی، شهرام شریف نیا (1397) اصلاح جاذب SAPO-34 برای جداسازی CO2 از گاز طبیعی در فشار پایین: بررسی اثر اسیدیته، تبادل یون و نسبت Si/Al شیمی و مهندسی شیمی ایران: 37; 121-133
4
Zahra Seyedzadeh, Fariborz Atabaki, Negin Ghaemi, Mohammad Nasiri (2018) Composite membranes for proton exchange membrane fuel cells based on methyl methacrylate-co-maleimide/phosphotungstic acid مجله شیمی کاربردی (اندیشه علوم): 13; 65-78
5
Maryam Maghsoudi, Nahid Shahabadi, Mohammad Reza Ashrafi Kooshk, Negin Ghaemi, Leila Nemati, Kambiz Varmira, Shahram Parvaneh, Khosrow Adeli (2018) Nontoxic silver nanocluster-induced folding, fibrillation, and aggregation of blood plasma proteins INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES: 119; 838-848
6
نگین قائمی، پریسا دارائی، شیوا پالانی (1397) تأثیر نانو ذرههای آلومینای اصلاح شده برعملکرد غشای پلیمری در کاهش سختی آب شیمی و مهندسی شیمی ایران: 3; 81-95
7
8
9
10
Negin Ghaemi, Parisa Daraei, shiva palani (2018) "Surface Modification of Polysulfone Membranes Using Poly(Acrylic Acid)- Decorated Alumina Nanoparticles" CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY: 41;
11
12
Negin Ghaemi, Abbas Rezaei, Majid Mohadesi (2017) Application of ANN and ANFIS to predict the effect of faty acids on the performance of CA composite membranes in removal of pesticides from water Desalination and Water Treatment: 78; 132-140
13
14
Negin Ghaemi, Parisa Daraei (2016) Enhancement in copper ion removal by PPy@Al2O3 polymeric nanocomposite membrane JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 40;
15
Parisa Daraei, Negin Ghaemi, Hedayatollah Sadeghi Ghari, Mahtab Norouzi (2016) Mitigation of fouling of polyethersulfone membranes using an aqueous suspension of cellulose nanocrystals as a nonsolvent CELLULOSE: 23;
16
17
18
19
20
21
مقاله ارائه‌شده
1
نگین قائمی، پریسا دارائی، احسان امیری (1397) اثر حضور پلی آکریلیک اسید در لایه نگهدارنده غشا لایه نازک بر عملکرد اسمز مستقیم غشا در نمک زدایی از آب شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ تهران
2
3
4
5
6
نگین قائمی، پریسا دارائی (1395) بهبود خاصیت ضد گرفتگی غشاء نانو فیلتراسیون پلیمری با استفاده از نانو آلومینای اصلاح شده همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران
7
8
9
10
11
12
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
نگین قائمی (1394) بررسی شکل نانو فیلر اکسی روی بر مقاومت گرفتگی غشا دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
نگین قائمی (1394) ساخت دستگاه میزان ابدوستی مواد دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
کتاب
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!