23 تیر 1399
محمد رضا اميدي

محمد رضا امیدی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 09183361576
دانشکده: دانشگاه صنعتی کرمانشاه

معرفی

خدا را شکر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Reza Omidi, Ali Panah Farajzadeh, Ebrahim Soori, Behrooz Olfatian Gillan (2019) Automatic Continuity on Fundamental Locally Multiplicative Topological Algebras Thai Journal of Mathematics: 17; 155-164
2
Gholam Hossein Roshani, A. Karami, Arezoo Khazaei, Ali Olfateh, Ehsan Nazemi, Mohammad Reza Omidi (2018) Optimization of radioactive sources to achieve the highest precision in three-phase flow meters using Jaya algorithm APPLIED RADIATION AND ISOTOPES: 139; 256-265
3
Taher Ghasemi Honary, Mohammad Reza Omidi, Amir Hossein sanatpour (2017) Almost n-Multiplicative Maps Between Frechet Algebras international journal of nonlinear analysis and applications: 8; 187-195
4
Taher Ghasemi Honary, Mohammad Reza Omidi, Amir Hossein sanatpour (2016) Automatic Continuity of Almost Multiplicative Linear Functional on Frechet algebras Bulletin of the Korean Mathematical Society: 53; 641–649
5
Taher Ghasemi Honary, Mohammad Reza Omidi, Amir Hossein sanatpour (2015) Automatic Continuity of Almost Multiplicative Maps Between Frechet Algebras, Bulletin of the Iranian Mathematical Society: 41; 1497{1509
مقاله ارائه‌شده
1
Mohammad Reza Omidi (2019) Automatic Continuity of Almost Mixed Jordan Homomorphisms between Banach Algebras The 50th Annual Iranian mathematics conference, Iran, Shiraz
2
Mohammad Reza Omidi (2019) Some properties of Almost Homomorphism between Frechet Algebras 4th International Conference of Natural Sciences(ICNS2019) Mathematics and Computer, Iran, Sanandaj
3
Mohammad Reza Omidi (2019) Automatic Continuity of Almost Mixed Jordan Homomorphism between Frechet Algebras 4th International Conference of Natural Sciences(ICNS2019) Mathematics and Computer, Iran, Sanandaj
4
5
6
Amir Sahami, Mohammad Reza Omidi (2018) On some notions of Banach homology related to a character , Iran, َََ
7
Mohammad Reza Omidi (2018) Relationship between almost Jordan homomorphism and Jordan homomorphism between Frechet Algebras The 49 th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Tehran
8
Mohammad Reza Omidi (2018) SCALARIZATION METHOD IN EQUILIBRIUM PROBLE The first international conference on boundary value problems and applications, Iran, Tabriz
9
10
Mohammad Reza Omidi, Parastoo Zangenehmehr (2017) On the equilibrium problems via scalarization method The 48th Annual Iranian mathematics conference, Iran, Hamedan
11
Mohammad Reza Omidi (2017) Some results about "epsilon spectrum of an element in Frechet Q-algebra The 48th Annual Iranian mathematics conference, Iran, Hamedan
12
13
Mohammad Reza Omidi (2017) Some Results About Frechet Q-Algebras and Almost Multiplicative Maps The Extended Abstracts of The 5th Seminar on Functional Analysis and its Applications, Iran, Zanjan
14
15
Taher Ghasemi Honary, Mohammad Reza Omidi, Amir Hossein sanatpour (2016) Weakly Almost n-Multiplicative maps Between Frechet Algebras The 47th Annual Iranian mathematics conference, Iran, Tehran
16
Taher Ghasemi Honary, Mohammad Reza Omidi, Amir Hossein sanatpour (2014) Automatic Continuity of Almost n-Multiplicative Functionals on Freshet Algebras The 21 st Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, Iran, Hamedan
17
Taher Ghasemi Honary, Mohammad Reza Omidi (2014) Automatic Continuity Of Dense Range Almost Multiplicative Maps Between Frechet Algebras The 45th Annual Iranian mathematics conference, Iran, Semnan
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
محمد رضا امیدی (1388) ریاضی عمومی (منطبق بر سر فصل ریاضی عمومی 2) شابک:978-600996084-9-2
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!