05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه مدل های UNIQUAC و NRTL در مدلسازی ترمودینامیکی تعادل مایع ـ مایع سیستم دی بوتیل اتر+ الکل+ آب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دی بوتیل اتر، تعادل مایع ـ مایع، مدلسازی ترمودینامیکی، NRTL، UNIQUAC
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، بابک عاقل (نفر دوم)

چکیده

خالص سازی الکل ها یکی از تحقیقاتی است که امروزه در حال انجام است. به منظور خالص سازی از فرآیندهای تقطیر و استخراج مایع ـ مایع استفاده شده است. در این مطالعه خالص سازی الکل های مختلف بوسیلۀ استخراج با استفاده از حلال دی بوتیل اتر مورد بررسی قرار گرفته است. تعادل مایع ـ مایع (LLE) برای سیستم های سه جزئی دی بوتیل اتر+ الکل+ آب در دماهای مختلف مدلسازی ترمودینامیکی شد. برای مدلسازی از مدل های ترمودینامیکی UNIQUAC و NRTL استفاده شد. پارامترهای اندرکنش بین مولکولی به صورت تابعی از معکوس دما در نظر گرفته شد. این پارامترها با استفاده از بهینه سازی یک تابع هدف بدست آمدند. تایع هدف به صورت میانگین مجذور انحراف بین داده های تجربی و نتایج حاصل از مدل ها در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از مدلسازی نشان دهنده دقت بالای هر دو مدل در تخمین ترکیب درصد اجزاء در فازهای مختلف می باشد. انحراف جذر میانگین مربعات برای مدل های ترمودینامیکی UNIQUAC و NRTL به ترتیب برابر 0.0191 و 0.0112 است. همچنین نتایج نشان می دهد که دی بوتیل اتر برای جداسازی الکل های سنگین تر ضریب توزیع و انتخاب پذیری بالاتری دارد.