05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاهش COD از پساب نفتی پالایشگاه کرمانشاه با استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (فوتوفنتون)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
تصفیه پساب صنعتی؛ فرآیند فنتون؛ فرآیند فوتوفنتون؛ حذف COD؛ طراحی آزمایشات
پژوهشگران بابک عاقل (همکار)، محمدحامد رزمه گیر (همکار)، اشکان گوران (همکار)، مجید محدثی (مجری)

چکیده

در این مطالعه، کاهش درصد اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از فرآیندهای فنتون و فوتوفتنون بررسی شد. اثر متغیرهای عملیاتی مانند توان لامپ UV، غلظت یون آهن، غلظت یون هیدروژن پرکسید و زمان فرآیندی برای کاهش درصد COD این پساب صنعتی مطالعه شد. کلیه آزمایشات در یک راکتور شیشه ای در دمای 25C و با سرعت همزن 350rpm انجام شد. با استفاده از روش طراحی آزمایشات باکس ـ بنکن تعداد 27 آزمایش به صورت تصادفی انجام شد. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات خطا یک مدل درجه دوم تجربی ارائه شده که آنالیز انحراف معیار (ANOVA) نشان داد که مدل ارائه شده دارای دقت بالایی است. در نهایت شرایط بهینه برای ماکزیمم نمودن درصد حذف COD پساب مورد استفاده بدست آمد. شرایط بهینه برای فرآیند فنتون (UV=0W) عبارت از [Fe2(II)]=89.2mg/L، [H2O2]=119.9mg/L] و t=135.9min و برای فرآیند فوتوفنتون عبارت ازUV=30W، [Fe(II)]=35.1mg/L ، [H2O2]=110.2mg/L و t=92.8min است. در این شرایط برای فرآیندهای فنتون و فوتوفنتون درصد حذف COD با استفاده از مدل ارائه شده به ترتیب برابر 96.61 % و 92.82 % است.