05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
فرآیند فوتوفنتون خورشیدی برای کاهش COD از پساب حاوی مونواتیل آمین
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تصفیه پساب، فرآیند فوتوفنتون خورشیدی، حذف COD، طراحی آزمایشات، پساب سنتزی
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)، مجید محدثی (نفر دوم)، محمدحامد رزمه گیر (نفر سوم)

چکیده

آب بعنوان بنیادی ترین عامل حیات موجودات زنده و البته پرمصرف ترین عنصر در صنایع که این روزها جهان با بحران کمبود آن در بسیاری از مناطق دست و پنجه نرم می کند، معرفی می گردد. این امر اهمیت جلوگیری از آلودگی آب و بازگردانی آب آلوده ی تولیدی صنایع به چرخه تولید و مصرف را یادآوری می کند. در عین حال لزوم حفاظت از محیط زیست، اصل غیر قابل تردیدی است که در جهان امروز عمومیت داشته و این ضرورت به موازات رشد صنایع و فناوری و به دنبال آن بروز آلودگی ها ، اهمیت بیش تری پیدا کرده است. فناوری اکسیداسیون پیشرفته در دهه های اخیر توسعه قابل ملاحظه ای داشته و اهمیت زیادی در تصفیه پساب های صنعتی حاوی مواد آلی مقاوم که روش های متداول تصفیه قادر به حذف این ترکیبات و کاهش پارامترهای کیفی آب نیستند، پیدا کرده است. در مطالعه حاضر، میزان اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) پساب مونواتیل آمین سنتزی تهیه شده با استفاده از فرآیند فوتوفنتون خورشیدی بررسی شد. متغیر های عملیاتی مانند زمان فرآیندی، غلظت یون هیدروژن پروکسید، غلظت یون آهن(II) و pH در قالب 30 آزمایش تصادفی به روش طراحی مرکب مرکزی (CCD) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در شرایط بهینه عملیاتی درصد حذف COD برابر با 08/77 می باشد.