05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف یون های کادمیم از پساب با استفاده از مواد حاصل از زباله الکترونیکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کادمیم، جذب سطحی، pH، مقدار جاذب، پلی اتیلن زائد
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، احسان امیری (نفر دوم)

چکیده

کادمیم فلز بسیار سنگین حتی در سطح ردیابی است. در این مطالعه بر مبنای داده های آزمایشگاهی مطالعات قبلی و استفاده از روش طراحی آزمایشات عاملی کامل عمومی میزان جذب کادمیم با استفاده از دو عامل pH و دوز جاذب بهینه سازی شد. میزان pH در بازۀ 2 تا 7 در نُه سطح و دوز جاذب مورد استفاده از 0.25 تا 2g/L در هشت سطح مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از داده های موجود به منظور تعیین حذف کادمیم، نتایج حاصل از طراحی آزمایش نشان دهندۀ این است که با افزایش مقدار جاذب تا 1g/L مقدار pH حدوداً برابر 4 میزان جذب کادمیم افزایش یافته است. همچنین بیش ترین مقدار جذب کادمیم در pH=5 و دوز جاذب برابر 1g/L بدست آمده است.