05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پارامترهای مختلف بر میزان جذب سرب روی کمپلکس های آلی-معدنی استخراج شده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی، سرب، OMC، دما، pH، مقدار جاذب
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، علیرضا محبی (نفر دوم)

چکیده

عملکرد پارامترهای مختلف بر میزان جذب فلز سرب روی کمپلکس های آلی – معدنی (OMC) طی فرآیند جذب سطحی با استفاده از نرم افزار مینی تب و از روش باکس-بنکن مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی پارامترهای تأثیرگذار دما، غلظت جاذب و pH بر میزان جذب مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دهنده این مطلب است که با افزایش دما و قرار گرفتن pH در یک مقدار متوسط، میزان جذب در بالاترین سطح خود قرار می گیرد، اما با افزایش مقدار جاذب از یک مقدار خاص میزان جذب کاهش می یابد. در مورد تأثیر مقدار جاذب بروی جذب سرب این نتیجه به دست آمده که بالاترین میزان جذب در غلظت 0.1 به میزان 1.036 انجام می پذیرد.