03 تیر 1400
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1058, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی ترمودینامیکی سیستم سه جزئی پروپیونیک اسید+ آب + الکلهای حلقوی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
استخراج با حلال، پروپیونیک اسید، تعادل مایع-مایع، مدلهای ترمودینامیکی، NRTL ،UNIQUAC ،UNIFAC
پژوهشگران فائزه شهبازی (دانشجو)، مجید محدثی (استاد راهنمای اول)

چکیده

جداسازی کربوکسیلیک اسیدها از محلول های رقیق یکی از عملیات های مهم در بسیاری از فرایندهایی صنعتی است. پروپیونیک اسید یکی از اسیدهای کربوکسیلیک است که با توجه به کاربردهای آن در صنایع شیمیایی، بیوشیمیایی، دارویی و... ازلحاظ اقتصادی و زیست محیطی اهمیت بسیار دارد. روش استخراج مایع – مایع یک روش نسبتاً مؤثر برای جداسازی پروپیونیک اسید از آب در نظر گرفته شده است. از طرفی خواص ترمودینامیکی در معادلات نقش مهمی در فرآیندهای جداسازی بخصوص در مورد انرژی موردنیاز تعادل فازی به اندازه تجهیزات دارند. داده های تعادلی دقیق برای طراحی و شبیه سازی بسیاری از فرایندهای شیمیایی ضروری است. مطالعه روی داده های تعادلی مایع-مایع مربوط به سیستم های سه جزئی در سال های اخیر موضوعی رایج بوده است. همچنین با توجه به مطالعات انجام شده دستگاه یا ترکیبی از دستگاه ها که در آن تماس بین دو مایع نسبتاً غیرقابل اختلاط برای هدف انتقال جرم اجزا از یک فاز به فاز دیگر ایجاد می شود. به عنوان یک مرحله تعریف شده است. در عمل تعداد زیادی مراحل در یک واحد گنجانده می شود که می تواند جداسازی را فراتر ازآنچه در یک مرحله قابل دستیابی است را افزایش دهد. هدف اصلی این پایان نامه جداسازی و خالص سازی پروپیونیک اسید با استفاده از حلال های آلی مختلف و بررسی فاکتورهای مؤثر بر بازده فرایند مانند نوع حلال، دمای عملیاتی، نسبت حلال به خوراک و چندمرحله ای بودن مراحل استخراج می باشد. همچنین با توجه به اهمیت و کاربرد خواص ترمودینامیکی و چندمرحله ای بودن مراحل استخراج می باشد همچنین با توجه به اهمیت و خواص ترمودینامیکی دو فرایند جداسازی داده های تعادلی به دست آمده از نتایج آزمایشگاهی با معادلات ترمودینامیکی NRTL و UNIQUAC و UNIFAC مدل سازی میشوند.