05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری و تخمین ویسکوزیته مخلوط های بیودیزل و دیزل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیودیزل، دیزل، مخلوط، ویسکوزیته، روابط عمومی
پژوهشگران غلامرضا مرادی (نفر اول)، بیتا کرمی (نفر دوم)، مجید محدثی (نفر سوم)

چکیده

در سالهای اخیر بیودیزل بهعنوان سوختی جایگزین برای موتورهای دیزلی مطرح شده است . این سوخت ازطریق ترانس استری شدن روغنهای گیاهی (چربی حیوانی ) در حضور الکل و کاتالیست تولید می شود .ویسکوزیته خاصیت مهمی است که در انتخاب سوخت مفید میباشد. در این مطالعه اثر دما و جزء حجمی بیودیزل در مخلوط بیودیزل و دیزل بر ویسکوزیته بررسی شده است. در مطالعات قبلی، روابطی که برای پیش بینی این خاصیت ارائه شده است، ثابتهای متفاوتی برای هر مخلوط بیودیزل و دیزل دارند . در این مطالعه روابطی عمومی برای تخمین ویسکوزیته مخلوطهای بیودیزل و دیزل در دماهای مختلف ارائه شده است . این روابط به دما، جزء حجمی بیودیزل و دیزل و ویسکوزیته بیودیزل و دیزل خالص (ویسکوزیته در دمای 313/15کلوین) وابستهاند. ثابتهای معادلات بدست آمده با استفاده از دادههای آزمایشگاهی مطالعات پیشین تعیین گردید و سپس دقت آنها با دادههای آزمایشگاهی بدست آمده در این مطالعه برآورد شد