05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از صدف به عنوان کاتالیست در فرآیند تولید بیودیزل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کاتالیست صدف، بیودیزل، خلوص، پارامترهای عملیاتی
پژوهشگران غلامرضا مرادی (نفر اول)، مجید محدثی (نفر دوم)، راضیه رضایی (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه از صدف سواحل خلیج فارس به عنوان کاتالیست ارزانقیمت و دوست دار محیط زیست برای تولید بیودیزل استفاده شده است. در دماهای بالای کلسیناسیون کربنات کلسیم موجود در صدف به اکسیدکلسیم تبدیل شده که کاتالیست مناسبی برای این فرآیند است. در اینجا با استفاده از طراحی آزمایشات با روشBox-Behnken سه پارامتر دمای کلسیناسیون، غلظت کاتالیست و نسبت مولی متانول به روغن بهعنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام آزمایشات مدلی جهت تخمین درصد خلوص بیودیزل به صورت تابع درجه دومی از دمای کلسیناسیون، غلظت کاتالیست و نسبت مولیمتانول به روغن ارائه شد. این مدل دارای دقت بالایی است. نتایج حاصل از آزمایش نشان دهنده افزایش درصد خلوص بیودیزل با افزایش هر کدام از پارامترهای عملیاتی است .