05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین چگالی و گرانروی مخلوط های بیودیزل و دیزل در دماهای مختلف
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیودیزل، چگالی، دیزل، روابط عمومی، گرانروی
پژوهشگران غلامرضا مرادی (نفر اول)، مجید محدثی (نفر دوم)، بیتا کرمی (نفر سوم)

چکیده

در سالهای اخیر بیودیزل به عنوان یک سوخت جایگزین برای موتورهای دیزلی مطرح شده است. این سوخت از ترانسیفیکاسیون روغنهای نباتی و چربیهای حیوانی با الکلها در حضور کاتالیستهای مختلف تولید میشود. چگالی و گرانروی دو خاصیت فیزیکی مهم هستند، که در استفاده از سوخت موثرند. در این مقاله اثر دما و غلظت دیزل و بیودیزل روی چگالی و گرانروی مطالعه شده است. در مطالعات قبلی روابطی که برای این دو خاصیت ارائه شده، برای هر مخلوط دیزل و بیودیزل دارای ثوابت مختلفی هستند و عمومیت ندارند. در این مقاله دو رابطه عمومی برای تخمین چگالی و گرانروی مخلوطهای دیزل و بیودیزل در دماهای مختلف ارائه شده است. این روابط تابع دما، درصد حجمی بیودیزل و خواص خالص دیزل و بیودیزل (چگالی خالص در 293/15K و گرانروی در 313/15K ) هستند. نتایج حاصل از محاسبات نشان دهنده دقت قابل توجه این روابط در عین عمومیت آنها میباشد.