05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تخریب پارا کلرو نیترو بنزن از پساب صنایع شیمیایی با فرآیند فنتون و فوتو فنتون
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
فرآیندهای فنتون و فوتوفنتون؛ p-کلرونیتروبنزن؛ طراحی Box–Behnken؛ اکسیژن خواهی شیمیایی؛ تصفیه پساب
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، عارف شکوری (همکار)

چکیده

پارا کلرو نیترو بنزن یکی از مهم ترین ترکیبات شیمیایی می باشد که در پساب کارخانجات داروسازی، رنگ سازی، پتروشیمی و سایر صنایع شیمیایی به وفور یافت می شود. این ماده در ساختار آفت کش ها نیز به کار می رود و با توجه به میزان تولید و مصرف بالای این ماده ممکن است وارد سیستم پساب شده و در اثر عدم تیمار مناسب وارد محیط زیست گردد. به علت غلظت پایین و سمی بودن در پساب امکان بازیابی و جداسازی آلاینده فوق از پساب وجود ندارد و از نظر اقتصادی در مقیاس صنعتی به صرفه نمی باشد. روش های کلاسیک نیز جهت حذف این آلاینده مناسب نمی باشند زیرا پارا کلرو نیترو بنزن بسیار مقاوم و تخریب ناپذیر بوده و روش های کلاسیک تصفیه فقط می توانند این آلاینده را از یک فاز به فاز دیگر منتقل کنند. پساب های حاوی این ترکیب توسط روش های بیولوژیکی نیز تصفیه نمی شوند. بنابراین با استفاده از روش فنتون و فوتوفنتون که بر مبنای تولید رادیکال هیدروکسیل می باشد تخریب این ماده و دیگر ترکیبات هیدروکربنی احتمالی موجود در پساب امکان پذیر خواهد بود. فرآیند فنتون و فوتوفنتون که از فناوری نوین و پیشرفته جهت تخریب آلاینده های سمی و مقاوم می-باشند. نقطه ضعف روش های تصفیه کلایسک را ندارند زیرا روش های کلاسیک نمی توانند مولکول های این آلاینده ها را تخریب کنند. در این طرح پارا کلرونیترو بنزن جهت تهیه محلول ها و یا پساب های سنتزی که غلظت آن ها مشابه نمونه های پیش تصفیه شده در صنایع شیمیایی می باشد، استفاده خواهد شد. متغیرهای عملیاتی در این مطالعه غلظت اولیه آلاینده، غلظت آهن دوظرفیتی و غلظت آب اکسیژنه می باشند. بهینه سازی متغیرها با طراحی آزمایشات و استفاده از نرم افزار Minitab صورت گرفت. روش های فنتون و فوتوفنتون مورد مطالعه قرار گرفته و میزان کاهش COD و غلظت آلاینده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج طراحی آزمایشات حاکی از آن است که فرآیند فوتوفنتون از بازدهی بالاتری برقرار است. بیشینه مقدار حذف آلاینده در روش های فنتون و فوتوفنتون به ترتیب برابر 2/97 % و 100 % است.