03 تیر 1400
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1058, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر متغیرهای مختلف بر مقدار رنگ واکنشی جذب شده روی جاذبهای مختلف با استفاده از نرم افزار Minitab
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، فرزانه دارابی (نفر دوم)

چکیده

برای حذف رنگ آبی واکنشی 94از حلال آبی، از زغال بر پایه خاکستر به عنوان جاذب استفاده شده است. در این آزمایشها، جاذب قبل از انجام تستهای جذب با استفاده از محلول های 1نرمال 1 ،HNO3نرمال HClو %03 H2O2 آماده شده است. برای دست یافتن به بهترین نتیجه برای مقدار جذب شده روی جاذب از نرم افزار Minitabو از روش طراحی عاملی کامل در سه سطح استفاده شده است. اثر سه پارامتر ،pHاندازه ذرات و نوع جاذب روی مقدار جذب شده بر روی جاذب در این طراحی آزمایشات لحاظ شد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که اثر پارامتر pHاز سایر اثرات بسیار مهمتر میباشد و میتوان از اثر اندازه ذرات صرف نظر نمود. همچنین بهترین شرایط عملیاتی برای حصول بهترین نتیجه در pHبرابر ،1اندازه ذرات 3/5-1/3 mmو جاذب آماده شده با %03 H2O2به دست آمد