25 خرداد 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نوع حلال و اختلاف فشار بر ساختار و عملکرد غشاهای الترافیلتراسیون پلی سولفون و پلی اتر سولفون برای تغلیظ شیر با استفاده از نرم افزار Minitab
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، زهرا خداکرمی (نفر دوم)

چکیده

غشاهای پلیسولفون ( )PSو پلیاترسولفون ( )PESاز محلول پلیمری پلیوینیلپیرولیدن ( )PVPدر حلالهای مختلف -N ،Nدی متیل استامید ( -N ،N ،)DMAcدی متیل فرمامید ( )DMFو -1متیل -2-1پرولیدون ( )NMPساخته شدهاند. تاثیر حلالهای مختلف در هنگام آمادهسازی در اختلاف فشارهای متفاوت بر ساختار و عملکرد غشاها به وسیله نرم افزار Minitabو از روش طراحی عامل کامل ( )General full factorialآنالیز شد. برای آزمایش تفکیک از شیر به عنوان خوراک و تغلیظ آن استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد هر سه پارامتر نوع حلال، فشار، نوع غشا تاثیر مهم و معکوسی بر دو پاسخ (شار عبوری و پسدهی) داشتند. به عنوان مثال در فشار 6barبا غشا PESو حلال DMAcبه میزان بالای شار عبوری دست یافته اما با کاهش پسدهی مواجه شد