05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و بررسی اثر افزودنیها بر ساختار و عملکرد غشاء اولترافیلتراسیون برای تغلیظ شیر با استفاده از نرم افزار Design Expert
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، فرزاد نصیرمنش (نفر دوم)

چکیده

غشاءهای پلیسولفون از یک سیستم چهار جزیی شامل -N ،Nدی متیل استامید به عنوان حلال، پلی وینیل پرولیدن به عنوان اضافه کننده ثابت و استیک اسید، استون و فرمامید به عنوان اضافه کنندههای متغیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای تولید غشاءها از روش وارونگی فاز و رسوب غوطهوری استفاده شده است. فیلم آماده شده در ترکیب آب خالص و -2پروپانول ( )%30/70به عنوان غیر حلال غوطهور شدهاند. در این مقاله با استفاده از نرم افزار Design Expertطراحی آزمایشات انجام شده و اثرات فشار، غلظت استیک اسید، فرمامید و استون بر فلاکس و پس دهی بررسی شده است. این طراحی آزایشات نشان میدهد که خلل و فرج غشاءهای ساخته شده به روشنی با اضافه کردن استیک اسید به علت بیشتر شدن سرعت تبادل بین حلال و غیر حلال بیشتر شده و بنابراین به همین علت فلاکس افزایش مییابد. حضور استون و فرمامید در ترکیب اصلی با تشکیل لایه سطحی ضخیمتر باعث کاهش فلاکس شدند