03 تیر 1400
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1058, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و مدلسازی عملکرد جاذب MOFدر تصفیه گاز طبیعی با تاکید بر ترکیبات سولفیدی با استفاده از نرمافزار Minitab
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، غزل پورقاضی (نفر دوم)

چکیده

ناخالصی های گاز طبیعی اثرات منفی بر محیط زیست دارند وامروزه جداسازی و به حداقل رسانیدن این ناخالصی ها اهمیت زیادی دارد. یکی از روش های جداسازی، جذب سطحی می باشد. در این مقاله به بررسی MOFدر این جداسازی به ویژه ساختار روی برپایه MOFدر جداسازی پرداخته شده است و با مدلسازی با نرمافزار Minitabبه بررسی فاکتورهای موثر عملیاتی از قبیل زمان، دمای جذب و دمای فعالسازی بر غلظت جداسازی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده کارایی بالای این جاذب در جداسازی هیدروژن سولفید، اتیل مرکاپتان و دی متیل سولفید از گاز طبیعی می باشد