05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی لوفا خام به عنوان یک جاذب فیبری فوق آبگریز طبیعی برای پاکسازی نشت مواد نفتی با استفاده از نرم افزار Minitab
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، محمد کارخانه (نفر دوم)

چکیده

نشت مواد نفتی با توجه به تاثیر اقتصادی و زیستمحیطی آن، یک نگرانی جهانی است. برای کنترل این مواد نشت یافته، سیستمهای تجاری مختلفی طراحی شده است. با این حال، زیستتوده گیاهی منابع تجدیدپذیری هستند که میتوانند به مواد مفیدی تبدیل شوند. در این تحقیق لوفای پسماند کشاورزی، بهعنوان یک ماده جاذب قرار گرفت. ظرفیت جذب فیبرهای لوفا خام برای بهبود انواع متفاوت ماده نفتی و آب بررسی شد. تحقیقات نشان داد که بازده فیبرها برای حذف نفت خام از آب دریا به خواص سطحی فیبرها، غلظت نفت، مقدار فیبر و نیز دمای نفت خام مربوط است. همچنین با استفاده از نرمافزار Minitabبا توجه به پاسخهای مربوط به دما و دوز جاذب در ظرفیت نگهداری ماده نفتی، طراحی آزمایش کرده و مشخص شد که سطح بالای دما و سطح پایین دوز جاذب بیشترین ظرفیت نگهداری ماده نفتی را دارند